Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями"


Номер роботи - M 82 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Моделирование и расчет изменений напряженного и электроупругого состояния элементов конструкций с трещинами и тонкими включениями"


Авторы:Васильєв К.В., Пастернак Я.М., Рабош Р.В.


 


 


 


А series of the work "Modeling and calculation of stress and electroelastic state changes in structural components with cracks and thin inclusions"


Authors:Vasil’ev K.V.,


Pasternak Ia.M., Rabosh R.V.


 

АвториПастернак Я.М., к.ф.-м.н.,  Васільєв К.В.,  к.ф.-м.н., Рабош Р.В., к.ф.-м.н.

 

 

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

 

 

Побудовано моделі та методи аналітично-числового та числового дослідження пружних та п'єзоелектричних тіл із тонкими структурними неоднорідностями та тріщинами.

Ррозроблено новий метод прямого вирізування для моделювання обмежених тіл за допомогою тонких включень у однорідних чи кусково-однорідних тілах простішої геометрії. Побудовано новий підхід до розв’язування задач поздовжнього зсуву тіл із багатоланковими тонкими неоднорідностями. Отримано інтегральні рівняння методу граничних елементів, у яких одночасно регуляризовано сингулярні та квазісинулярні інтеграли. Побудовано інтегральні рівняння та моделі тонких пружних і електропружних включень, придатні для впровадження в числову схему методу граничних елементів. Отримано узагальнені моделі тонких включень, що враховують можливість неідеального контакту неоднорідності з середовищем; запропоновану асимтотично наближену модель динамічної взаємодії тонкостінного пружного включення з матрицею поширено на випадок п’єзоелектричного включення.

Виявлено нові механічні ефекти в задачах плоского та антиплоского деформування тіл із тонкими неоднорідностями та задачах електропружності структурно неоднорідних середовищ.

Результати циклу мають практичне значення при дослідженні концентрації та інтенсивності напружень, а також оцінюванні граничного навантаження на елементи конструкцій та високотехнологічних пристроїв із традиційних та композитних смарт-матеріалів.

Розроблено програмний комплекс, який дозволяє аналізувати міцність пружних тіл із п’єзоелектричними сенсорами чи актуаторами (включеннями).

 

Кількість публікацій:108,в т.ч. за темою роботи 20 статей (9 у зарубіжних виданнях), 10 тез доповідей, сумарна кількість посилань на публікації авторів 2 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 1.