Ви є тут

Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи”


Номер роботи - M 55 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных трудов “Формирование адаптивной модели информационно-аналитического обеспечения системы управления экономикой Украины в условиях выхода из экономического кризиса”.


АвторЕвдокимовВ.В.


 


Series of scientific “Formation of the adaptive model of information and analytical support of the system of Ukrainian economy management under conditions of recovery from the economic crisis”.


 


AuthorsEvdokymovV.V.


 

Автор: Євдокимов В.В., д.е.н.

 

Представлений Житомирським державним технологічним університетом

 

 

Цикл наукових праць присвячено розробці теоретичних, методологічних і організаційних засад формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи на основі розробки наукової концепції, методичного інструментарію при переході до нової парадигми її розвитку в умовах інформатизації суспільства.

Досліджено економічну інформацію як фактор глобалізації в умовах інформаційного суспільства, представлено концептуальний підхід до бухгалтерського обліку як джерела інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України та обґрунтовано його роль в захисті інтересів суспільства.

Обґрунтовано вплив теорії систем на розвиток економічної науки, а також поняття надійності як категорії, що застосовується не лише відносно економічної інформації, але й економічної системи в цілому.

Розроблено адаптивну модель інформаційно-аналітичного забезпечення та доведено, що запропонована модель сприяє вибору пріоритетних напрямів розвитку економічної системи держави в умовах виходу з економічної кризи; створенню оптимальної політики оподаткування суб'єктів господарювання; розвитку та удосконаленню системи національних рахунків, формуванню передумов щодо створення інтегрованої національної системи бухгалтерського обліку, гармонізації та узгодженню понятійного апарату, а також мінімізації інформаційної асиметрії в економічних відносинах з метою підвищення рівня економічної безпеки.

 

Кількість публікацій: 46, в т.ч. 4 монографії, 25 статей , 17 тез доповідей.