Ви є тут

Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах, управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения"


Авторы:


Довбня А.Н., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касилов В.И., Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Мороховский В.Л., Трутень В.И., Фомин С.П., Шраменко Б.И.


 


А series of the work "Dynamics of High Energy Particle Beams in Crystalline Structures,Control of Beam Parameters and Gamma-Ray Properties


Authors:


DovbnyaA.N., GanenkoV.B., GreenenkoA.A., KasilovV.I., KovalenkoG.D., MaslovN.I., MorokhovskiiV.L., TrutenV.I., FominS.P., ShramenkoB.I.


 

Автори:

Довбня А.М., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касілов В.Й., Коваленко Г.Д., Маслов М.І., Мороховський В.Л., Трутень В.І., Фомін С.П., Шраменко Б.І.

 

Представлений Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 172 наукових статей (123 з них входять в базу даних SCOPUS), опублікованих  протягом 1971–2010 років.

Відкриття явища каналювання релятивістських електронів і позитронів у кристалах, зроблене в піонерських експериментах авторського колективу, започаткувало новий напрямок у фізиці взаємодії високоенергетичних частинок з речовиною, який характеризується особливою роллю динаміки пучків заряджених частинок в упорядкованих атомних структурах, таких як кристали, нанотрубки, фулерити та інші.

Результатом подальших теоретичних та експериментальних досліджень авторів у цьому напрямку стали передбачення нових явищ і ефектів, серед яких: когерентне випромінення надбар’єрних електронів у кристалах, стохастичний механізм повороту пучків заряджених частинок високих енергій зігнутим кристалом, ефект пригнічення гальмівного випромінення в тонкому шарі речовини, що були підтверджені в нещодавніх експериментах CERN і SLAC.

Результати мають фундаментальне значення для фізики взаємодії частинок високих енергій з речовиною і знайшли практичне застосування в різних галузях науки і техніки: інтенсивне джерело гамма-квантів і позитронів, формування пучків у прискорювачах частинок високих енергій за допомогою зігнутого кристалу та інші.

Результати досліджень викладено в 3 монографіях, 1200 публікаціях.  Отримано 12 авторських свідоцтв. За даною тематикою захищено 21 докторська та 43 кандидатських дисертацій. 

Загальний економічний ефект від впровадження результатів роботи складає 76,26 млн. грн.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради Інституту магнетизму НАН України  30 серпня 2012 року об 11.00   за адресою: бул. акад. Вернадського, 36,  в залі засідань Інституту металофізики НАН України.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.