Ви є тут

Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України»


Номер роботи - M 42 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Гриняк А.Б., д.ю.н.

Представлена Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

До циклу наукових праць входять 7 монографій, 2 збірники наукових праць, навчальний посібник, 2 коментаря законодавства та судової практики, 28 статей, 18 тез доповідей.

На основі норм чинного законодавства та положень доктрини цивільного та господарського права науково обґрунтовано концепцію механізму цивільно-правового регулювання зобов’язань із виконання робіт, а також створено основи для удосконалення відповідного законодавства України та практики його застосування. Сформульовано нові доктринальні положення щодо вироблення загальних ознак, що об’єднують усі підрядні договірні зобов’язання в договірний тип із виконання робіт, системи договорів, що опосередковують зобов’язання із виконання робіт, критеріїв розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій.

Визначено оптимальні структури договірних зв’язків у цих правовідносинах та вироблено підходи щодо справедливого розподілу ризиків між контрагентами у договірному порядку. Результати циклу мають значення для науково-дослідної сфери; законотворчої діяльності з удосконалення норм ЦК та ГК України, що регулюють сферу правовідносин із виконання робіт; правозастосовчої діяльності, а саме, в судовій і договірній практиці.

Кількість публікацій: 58