Ви є тут

2006 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 2006 року №1103/2001

за підручники: "Кримінальне право України: Загальна частина." –К.:-- Юрінком Інтер; Х.: –Право, 2001. – 416 с.; "Кримінальне право України: Загальна частина" 2-е вид., перероб. і доп. –К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.; "Кримінальне право України: Особлив
за ״Атлас української мови״: Т.1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі.— К.: Наукова думка, 1984; Т.2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі.— К.: Наукова думка, 1988; Т.3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномо
За створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів
За розробку теорії та практичне впровадження нетрадиційного процесу – прокатка-розділяння
За наукову розробку, організацію та впровадження системи санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні
За розробку новітніх електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого управління
За комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв
За ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану
За створення новітньої газопаротурбінної технології "Водолій", її обладнання та впровадження в енергетичну галузь країни для радикального зменшення споживання палива та забруднення навколишнього середовища
За геохімію техногенезу: токсичні елементи в навколишньому природному середовищі України
За підручник "Історія економічних учень" –К.: Знання, 2004. – 1300 с.
За розробку фізичних основ підвищення ефективності і завадозахищенності радіолокаційних систем надвисокої частоти діапазону та їх реалізація при створенні сучасних радіолокаційних комплексів
За розробку приладів та систем контролю, організацію їх промислового виробництва та впровадження нових технологій радіаційної безпеки
За розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави
За розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації