Ви є тут

Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням геодинаміки надр України


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Автори:
1. ГОШОВСЬКИЙ Сергій Володимирович – доктор технічних наук, головний науковий співробітник державної установи "Науковий гідрофізичний центр" НАН України;
2. ФЕДОРИШИН Дмитро Дмитрович – доктор геологічних наук, завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
3. КРУПСЬКИЙ Юрій Зіновійович – доктор геолого-мінералогічних наук, пенсіонер;
4. ФЕДИШИН Володимир Олексійович – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, пенсіонер;
5. ЛАЗАРУК Ярослав Григорович – доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України;
6. ОМЕЛЬЧЕНКО Валерій Григорович – кандидат геологічних наук, директор Інституту природничих наук і туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
7. ЗАЯЦЬ Христина Борисівна - кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, пенсіонер.

Метою даної роботи є збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням геодинаміки надр України на основі аналізу результатів комплексних геолого-геофізичних досліджень.

 Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України. Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах. Розроблені теоретичні і методичні засади вибору першочергових об’єктів пошукових та розвідувальних робіт на нафту і газ, планування їхніх обсягів, а також приростів запасів вуглеводнів на перспективних об’єктах. Обґрунтовано залежність ефективності теплонасосної системи від параметрів первинного джерела низькопотенційного тепла і конструктивних особливостей системи теплопостачання.

Розроблені методичні та теоретичні засади прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів для оптимізації основних напрямків сейсморозвідки у північній та південно-східній частинах Дніпровсько-Донецької западини.

За результатами представленої роботи у центральній приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини у відкладах ХІІа мікро­фауністичного горизонту  прогнозується відкриття родовищ із запасами промислових категорій об’ємом понад 135 одиниць умовного палива.

Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15,83 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3

Кількість публікацій: 1 монографій, 5 підручників і посібників, 322 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 7/3, Scopus – 12/3, Google Scholar – 683/29. Отримано 23 патенти України на винахід. Наукове відкриття.