Ви є тут

Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2011)


Номер роботи - P 16 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Измерения социальных изменений в украинском обществе. Социологический мониторинг (1992–2011)


Авторы:


Ворона В.М., Головаха Е.И, Панина Н.В., Шульга Н.А.,  Злобина Е.Г., Костенко Н.В., Макеев С.А., Чурилов Н.Н.


 


Development of System of Indicators for Measurement of Social Changes in Ukrainian Society. Sociological Monitoring (1992-2011)


Authors:


VoronaV.M., Golovakha Y.I., Panina N.V., Shulga M.O., Zlobina O.H., Kostenko N.V., Makeyev S.O., Churylov M.M


 

Автори:

Ворона В.М., Головаха Є.І., Паніна Н.В., Шульга М.О., Злобіна О.Г., Костенко Н.В., Макеєв С.О., Чурилов М.М.

Представлена Інститутом соціології НАН України

 

Розроблено систему показників, яка вможливлює відстежування як загальних тенденцій змін, що відбуваються в українському суспільстві, так і особливостей соціальних процесів у різних сферах життя людей і суспільства. Розробку впроваджено у щорічний соціологічний моніторинг (1992–2011 рр.).

Поряд із прямими індикаторами до системи показників включено низку стандартизованих тестових методик, які вможливлюють проведення точнішого вимірювання деяких особливостей масової свідомості, що мають серйозне значення в періоди соціальних трансформацій.

Створено та успішно впроваджено Інтегральний Індекс Соціального Самопочуття(ІІСС)на базі шкали соціального самопочуття, яка охоплює 44 пункти, що стосуються різноманітних соціальних благ, кожне з яких оцінюється суб’єктом у плані того, вистачає чи бракує йому цього блага.

Створено та успішно впроваджено Індекс Дестабілізаційності Протестного Потенціалу (ІДПП), шкала якого включає перелік акцій соціального протесту,серед яких людина відзначає лише ті, в яких вона готова брати особисту участь. Цей показник дає підстави судити про рівень стабільності системи влади, чинної на момент вимірювання.

Про світовий рівень української розробки свідчить той факт, що подібний за масштабністю проект – Європейське соціальне дослідження – був започаткований лише через десять років (у 2002 р.).

 

Результати досліджень викладено у 158публікаціях, в т.ч. в 32монографіях,133 статтях у фахових журналах (6 у зарубіжних). Сумарна кількість посилань на публікації 132 (згідно баз даних Scopus), h-індекc= 5. За даною тематикою захищено 9 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 24 вересня 2012 року о 10.00 за адресою: Київ, вул. Панаса Мирного, 26 ,(зал засідань).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в  Секретаріаті Комітету.