Ви є тут

Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози


Номер роботи - M 104 ПОДАНА

Автори:

Шатова О.П.


Особенности метаболизма углеводов и нуклеотидов при опухолях молочной железы


Shatova O.P.


 Peculiarities of carbohydrates and nucleotides metabolism under breast tumor

 

Автор: Шатова О.П., к.м.н.

Представлена Донецьким національним медичним університетом імені М.Горького

Запропоновано клініко-експериментальні та теоретичні обґрунтування зв'язку особливостей обміну вуглеводів і нуклеотидів з характером порушень проліферації в молочній залозі; доведено роль молочної кислоти в регуляції обміну пуринових нуклеотидів.

Встановлено, що ступінь диференційовки аденокарциноми молочної залози не пов'язаний зі станом вуглеводного обміну, а низькодиференційовані пухлини характеризуються меншою активністю катаболізму аденозину.

Показано, що у хворих з прогестерон-позитивними аденокарциномами активність сироваткової тимідинфосфорилази є вищою, ніж у хворих з прогестерон-негативними пухлинами. Вперше з’ясовано, що як при доброякісній, так і при злоякісній проліферації в молочній залозі існує прямий взаємозв'язок між швидкістю гліколізу й катаболізму пуринових нуклеотидів. У випадках із злоякісною проліферацією в молочній залозі цей зв'язок тісний.

 Отримані дані можуть знайти застосування при розробці способів прогнозування клінічного перебігу й способів лікування злоякісних новоутворень, а головне, отримані дані допоможуть в розумінні патохімічних ланок пухлинного росту. Отримані відомості про особливості метаболізму пухлинних тканин і роль лактату при пухлинному рості можуть бути використані в роботі науково-дослідних центрів, які вивчають проблеми злоякісного росту.

Кількість публікацій: 68, в т.ч. за темою дослідження 19 статей, 30 тез доповідей.