Ви є тут

Термодинаміка, структура та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах для створення нових матеріалів


Номер роботи - P 16 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Термодинамика, структура и фазовые равновесия в многокомпонентных системах для создания новых материаловБуланова М.В, Иванченко В.Г., Казимиров В.П., Носенко В.К., ПетрушаИ.А., Роик А.С., Сокольский В.Э., Судавцова В.С., Туркевич В.З., Турчанин М.А. Thermodynamic, structureandphasesequilibriainmulticomponentsystemsforelaboration of new materialsBulanovaM.V., IvanchenkoV.G., KazimirovV.P., NosenkoV.K., PetrushaI.A., RoikA.S., SokolskiiV.E.,SudavtsovaV.S., TurkevichV.Z., TurchaninM.A.


Автори:

Буланова М.В, Іванченко В.Г., Казіміров В.П., Носенко В.К., Петруша І.А.,

Роїк О.С., Сокольський В.Е., Судавцова В.С., Туркевич В.З., Турчанін М.А.

 

ПредставленаКиївським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Роботу присвячено розвитку фізико-хімічних основ створення високоефективних конструкційних та функціональних матеріалів для електроніки, металургії, зварювання, металообробки.

  Авторами  розвинуто теорію металевих та іонних розплавів і аморфних сплавів, встановлено закономірності формування структури бінарних та потрійних розплавів та багатокомпонентних аморфних сплавів.Визначено вплив складу і структури на властивості матеріалів, побудовано і розраховано діаграми стану систем титану, хрому, міді та ін.

Розроблено апаратурно-методичне забезпечення складних фізико-хімічних досліджень в умовах високого тиску (до 6 ГПа) та температури (до 3000 К), запропоновано універсальну методику дослідження структури невпорядкованих систем. Визначено термодинамічні властивості, структуру та фазові рівноваги у 169 дво-, 79 три- та 7 чотирикомпонентних системах титану, хрому, міді, заліза, алюмінію, рідкісноземельних металів.  

Одержані результати стали основою для розробки і вдосконалення низки важливих технологічних процесів: спікання при високих тисках і температурах матеріалу на основі кубічного нітриду бору; одержання алмазу та кубічного нітриду бору з надвисокими значеннями тепло- та електропровідності; отримання аморфних, нано- та мікрокристалічних стрічок, виготовлення стрічкових магнітопроводів для трансформаторів, дроселів, індукційних та ферозондових датчиків; оптимізації складу зварювальних дротів і флюсів; зварювання різних марок сталей та мідних сплавів; вакуумної плавки і пайки титанових сплавів.

За результатами досліджень опубліковано 15 монографій, 1 навчальний посібник, 408 статей, отримано 34 авторських свідоцтва і патенти. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS, становить 308, загальна кількість цитувань - 684, h-індекс -  42. За матеріалами досліджень захищено 9 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України на засіданні Вченої ради 06 вересня 2010 року о 13.00.