Ви є тут

2010, Національна премія / Державні премії

Номер Назва роботи Презентація
P Цикл праць по науковому обґрунтуванню, розробці і впровадженню високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації (екологізації) виробництв та системному вдосконаленню еколого-економічної діяльності підприємств (Кількість коментарів: 0)
P12 Розробка наукових основ технології виробництва крупногабаритних твердосплавних виробів та освоєння їх промислового виробництва для металургійної промисловості України (Кількість коментарів: 0)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P5 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв (Кількість коментарів: 43)
P7 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин (Кількість коментарів: 15)
P11 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 8)
P14 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами (Кількість коментарів: 34)
P25 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 13)
P26 Цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування" (Кількість коментарів: 12)
P33 Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України (Кількість коментарів: 0)
P36 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 62)
P39 Цикл наукових праць "Мікроскопічні підходи у фізиці м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P40 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 35)
P52 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 56)
P54 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 18)
P56 Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій) (Кількість коментарів: 20)
P66 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем (Кількість коментарів: 44)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P3 Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану (Кількість коментарів: 26)
P6 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами (Кількість коментарів: 34)
P15 Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням (Кількість коментарів: 23)
P20 Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України" (Кількість коментарів: 27)
P21 Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 8)
P23 Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт (Кількість коментарів: 0)
P27 Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА" (Кількість коментарів: 33)
P31 Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами (Кількість коментарів: 12)
P32 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва (Кількість коментарів: 4)
P38 Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС (Кількість коментарів: 14)
P51 Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України (Кількість коментарів: 0)
P62 Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України (Кількість коментарів: 20)
P63 Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" (Кількість коментарів: 21)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P8 Новий клас біологічно активних ліпідів - N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування) (Кількість коментарів: 24)
P9 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 79)
P16 Термодинаміка, структура та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах для створення нових матеріалів (Кількість коментарів: 29)
P22 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні (Кількість коментарів: 25)
P28 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 68)
P35 Система діагностики та лікування хвороб суглобів (Кількість коментарів: 14)
P43 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології (Кількість коментарів: 15)
P44 Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині (Кількість коментарів: 33)
P49 Новітні технології біоенергоконверсії (Кількість коментарів: 21)
P59 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів (Кількість коментарів: 0)
P60 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя (Кількість коментарів: 3)
P61 Молекулярні механізми порушення метаболізму білків: причини, наслідки та шляхи корекції (Кількість коментарів: 22)
P65 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей (Кількість коментарів: 22)
P67 Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями (Кількість коментарів: 60)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. (Кількість коментарів: 30)
P4 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P19 Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" (Кількість коментарів: 25)
P29 Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету (Кількість коментарів: 1)
P37 Цикл наукових праць „Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості” (Кількість коментарів: 23)
P45 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 16)
P50 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України (Кількість коментарів: 65)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P2 Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво (Кількість коментарів: 10)
P10 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 0)
P12 Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості (Кількість коментарів: 0)
P13 Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 85)
P17 Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами (Кількість коментарів: 41)
P18 Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58) (Кількість коментарів: 24)
P24 Система ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки (ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ) (Кількість коментарів: 0)
P30 Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань (Кількість коментарів: 1)
P34 Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів (Кількість коментарів: 14)
P41 Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 31)
P42 Комплексна розробка і організація нових промислових виробництв сучасного покоління автобусів і тролейбусів (Кількість коментарів: 9)
P46 Створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150, Ан-124-100М-150 (Кількість коментарів: 16)
P47 Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду) (Кількість коментарів: 41)
P48 Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві" (Кількість коментарів: 32)
P53 Науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 0)
P55 Нові технології прецизійної електрометрії (Кількість коментарів: 0)
P57 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 23)
P58 Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18) (Кількість коментарів: 29)
P58 Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва (Кількість коментарів: 0)
P64 Розробка технології та організація масового виробництва голографічних елементів для захисту товарів та документів від підробки (Кількість коментарів: 3)
P68 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 26)
P69 Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів (Кількість коментарів: 7)
P70 Відтворення і регулювання родючості легких грунтів (Кількість коментарів: 1)
P71 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 1)
P72 Створення та впровадження еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в державі (Кількість коментарів: 0)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Підручник "Хірургія" у 2 томах (Кількість коментарів: 81)
П2 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах (Кількість коментарів: 68)
П3 Підручник „Основи психології” (Кількість коментарів: 79)
П4 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах (Кількість коментарів: 82)
П5 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах (Кількість коментарів: 88)