Ви є тут

Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні


Номер роботи - P 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Разработка и внедрение технологий и технических средств для обеспечения надежности поставок углеводородов в УкраинеАвторы:Божко А.Е., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Огородников П.И., Полищук О.Ф., Сапрыкин С.А., Светлицкий В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р.Я., Щербатюка Ю.З.  Developing technologies and techniques for reliability control of supplying hydrocarbons in Ukraine Authors:Bozhko A.Y., Kotskulich Y. S., Kravchenko O.V.,  Ogorodnikov P.I., Polyshuk O.F., Saprykin S.A., Svetlitskiy V.M., Tarko Y.B., Shimko R.Y.,Shcherbatiuk I.Z.


 

Автори:

Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Огородніков П.І., Поліщук О.Ф.,

Саприкін С.О., Світлицький В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р.Я., Щербатюк Ю.З.

 

Представлена Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

 

Авторами  проведено наукові дослідження особливостей експлуатації  підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта.

Створено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи свердловин, зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи .

За результатами досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах.  Запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів. Створено методики і технічні засоби контролю та діагностування технічного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність його експлуатації.

Розроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобування впроваджено в Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї. Економічний ефект від впровадження склав  понад 4 млн. доларів США.

Технології та технічні засоби віброконтролю та вібродіагностування, вихорострумові прилади впроваджено на  КС ДК «Укртрансгаз»,  ДК «Укргазвидобування», ВАТ »Укрнафта», буровому управлінні «Укрбургаз», КС «Укравтогаз». Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає понад 4 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 9 монографіях,  250 статтях.  Новизну технічних рішень захищено понад 120  авторськими свідоцтвами і патентами України та Росії.  

 

Громадське обговорення роботи відбулося   в  ДП  НДІ  "Наука-Нафтогаз НАК  Нафтогаз України 23 вересня 2011 року о 10 годині (зал засідань).