Ви є тут

Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності


Номер роботи - M 73 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Разработка элеткроактивных наноструктурированных полимерных материалов с разной природой проводимости для многофункционального назначения


Автор: Юрженко М.В., Левченко В.В., Матковская О.К.


 


Development of the electroactive nanostructurized polymer materials with different nature of conductivity for multifuctional application


Author: Iurzhenko M.V., Levchenko V.V., Matkovska O.K.


Автор: Юрженко М.В., к.ф.-м.н., Левченко В.В., к.ф.-м.н., Матковська О.К.

 Представлена Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

Вирішено важливу науково-технічну проблему, що пов’язана з розробкою, створенням та комплексними дослідженнями електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з повним спектром механізмів провідності, що існують в полімерах, на основі полімерних композицій наповнених вуглецевими нанотрубками з електронним типом провідності, гібридних органо-неорганічних та гетерофазних полімерних систем з, відповідно, йонним та протонним типами провідності, для їх багатоцільового застосування з метою вирішення високотехнологічних промислових завдань.

Розроблено наукові засадищодо формулюванням основних принципів регулювання електрофізичних властивостей трьох типів створених електроактивних полімерних наносистем, що має практичну направленість.

Розроблено і впроваджено високоефективні сенсори та сенсорні матеріали, захисні покриття зі спеціальними характеристиками на основі розроблених наносистем, що захищенні патентами України, пройшли випробування в промислових умовах та впроваджені у виробництвона МП "МЕТАЛОКЕРАМІКА".

Про світовий рівень свідчать тісне співробітництво з Європейськими науковими центрами з країни ЄС в процесі виконання наукової роботи.

Кількість публікацій: 99, в т.ч. за темою роботи монографія, 2 розділи в  книгах, 18 статей, отримано 8 патентів. Загальний індекс цитування складає 26 (згідно баз даних SCOPUS).