Ви є тут

Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі


Номер роботи - M 58 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ГЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД И ГРУНТОВ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ


 Авторы: Клименко В.И., Анпилова Е.С., Крета Д.Л.


 Spatial analysis and geomodeling of pollution surface water and soil facilities of remote sensing


Authors:Klymenko V.I., Anpilova Y.S., Kreta D.L.


Автори: Клименко В.І., к.т.н., Анпілова Є.С., к.т.н., Крета Д.Л.

 

 Представлена Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему техногенного навантаження на ґрунти та поверхневі води та їх дослідження з використанням геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі у розрізі вирішення питань охорони навколишнього природного середовища.
Розроблено наукові засади та методологію ряду уніфікованих підходів в окремих предметних областях космічного моніторингу та геоінформаційних систем управління.
Розробленні та впроваджені спеціальні алгоритми та процедури аналізу інформативності даних космічного моніторингу, геоінформаційні системи управління екологічною безпекою, природокористування та охорони довкілля для Київської та Луганської областей, створені макети геоінформаційної системи картографічного забезпечення управління природокористуванням та екологічною безпекою для планування заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях Київської та Луганської областей.
Про світовий рівень свідчать розв’язання проблем, направлених на збереження природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, що є дуже актуальним завданням, яке стоїть перед світовою спільнотою.
 
Економічний ефект від впровадження витікає з підвищення ефективності управління природокористуванням за рахунок створення геоінформаційних систем та залучення даних дистанційного зондування Землі з космосу та полягає в економії на утриманні транспортного засобу пересування, та зменшення кількості проб поверхневих вод і ґрунтів для їх лабораторним аналізом. Рентабельність природоохоронного засобу, як показник економічної ефективності становить 50 %, а термін окупності складатиме 2 роки.
 

Кількість публікацій: 82, в т.ч. за темою роботи  2 монографіїї, 20 статей