Ви є тут

Просторова екологія як основа відновлення біотичного потенціалу екосистем


Номер роботи - P 27 ПОДАНА

Представлено Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

 Автори: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Писаренко П.В., д.б.н. Жуков О. В., д.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В.

Мета роботи – розробити принципи та методи просторової екології як наукової основи охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, відновлення родючості ґрунтів за умов інтенсивного сільськогосподарського виробництва, рекультивації земель.

Авторами встановлено просторові патерни живих організмів на рекультивованих техноземах, розроблено алгоритм опису просторової варіабельності точкових об’єктів і перевірки гіпотез про характер причинно- наслідкових зв’язків, які її генерують. Створено систему екогеографічних предикторів екологічної ніші живих організмів на ландшафтному рівні. Розроблено технологію оцінювання просторової варіабельності угруповань ґрунтової мезофауни; обґрунтовано біоіндикатори якості та негативних властивостей агроземів.

Науково обґрунтовано методичні підходи для визначення та оцінювання просторового варіювання популяцій живих організмів на рівні біогеоценозу. Обґрунтовано систему екогеографічних показників на основі даних дистанційного зондування Землі як маркерів екологічної ніші на ландшафтному рівні. Розроблено процедуру оцінювання положення видів у екологічному просторі, обґрунтоване уявлення про екоморфи організмів як структурних компонентів екологічного гіперпростору. Розроблено принципи та методи оцінювання просторової варіабельності угруповань організмів урбоекосистем, розкрито значення екоморф організмів і ґрунтів у просторовій структурі біогеоценозу. Обґрунтовані види-індикатори якості агроземів, розроблено підходи до оцінювання екологічного простору педобіонтів на основі фітоіндикації екологічних режимів.

Кількість публікацій:17 монографій (1 – видана за кордоном), 72 статті (33 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 147/; Scopus – 142/; Google Scholar – 3791/.За даною тематикою захищено 4 докторських та  17 кандидатських дисертацій.