Ви є тут

Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів


Номер роботи - P 40 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів”Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С. Тhe problem-oriented computing aids for the large information array processingElakov S.G., Zinchenko A.A., Kapran I.I., Lisovenko A.P., Novikov N.V., Rudenko O.G., Slipchenko N.I., Sotnikov O.M.,Yakovlev Yu.S.


Автори:

Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П.,

Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки

 

Метою роботи є створення проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних систем і комплексів швидкої обробки великих масивів інформації і їх впровадження в промислових масштабах. Створено теорію і методи системної інтеграції як методологічної основи реалізації таких засобів на всіх етапах їх життєвого циклу з урахуванням сучасної і перспективної елементної бази і наявних ринкових відносин.

Розроблено теорію створення економічних високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів із гнучкою архітектурою для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу на базі нейромережі СМАС, методів і засобів сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, що призвело до створення нового покоління обчислювальних структур.

Розроблено методи практичної економічної реалізації таких структур на базі традиційних для України технологій. Методи базуються на представленні складних для реалізації на цифрових обчислювальних структурах функцій простими для їх економічної реалізації.

Структури відрізняються високою швидкістю виконання перетворень, великими об'ємами оброблюваних масивів, гнучкістю архітектури, розрахованої на виконання широких класів перетворень, технологічністю і економічністю виготовлення, що є основою їх конкурентоспроможності й широкого впровадження. Економічний ефект від впровадження складає понад 100 млн.дол.

Результати роботи опубліковано у 6 монографіях, 180 статтях, в т.ч. 59 - в реферованих журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, отримано 63 авторських свідоцтва і 16 патентів. За матеріалами роботи захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті програмних систем НАН УКраїни на засідання Вченої ради 09 вересня 2010 року о 10.00.