Ви є тут

Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі


Номер роботи - P 14 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

Автори: Бекетов Г.В., Климов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М.

Розроблено теоретико-експериментальні основи новітнього науково-технічного напрямку – поляриметрії високої інформативної здатності, зміст якої полягає у трьох складових: реєстрація компонентів Стокса, що характеризують стан поляризації випромінювання після взаємодії з речовиною; встановлення компонент матриці Мюллера та визначення відповідних співвідношень між ними, в яких, як у «чорному ящику», містяться відомості про діелектричні властивості зразка; розроблення та створення фізичних приладів метрологічного призначення на основі поляризаційних ефектів, а також біологічних сенсорних систем на основі поляризаційних властивостей явища поверхневого плазмонного резонансу.

Високоінформативна здатність поляриметрії полягає: у можливості її застосування для практично безмежної множини об’єктів дослідження у всіх агрегатних станах з використанням властивостей поляризованого випромінювання; у значному (5÷6 порядків) динамічному діапазоні вимірюваних величин компонент Стокса; у просторовому розподілі величин елементів матриці Мюллера (Мюллер-томографія) досліджуваного об’єкту; у широкому переліку медикобіологічних застосувань розроблених приладів.

Результати роботи мають перспективи використання у різноманітних галузях науки (фізики, хімії, біології, медицини), техніки (приладобудування), технологій (матеріалознавство) та вищої освіти (лабораторні практикуми з відповідних курсів).

Кількість публікацій: 177, в т.ч. 11 монографій, 135 статей (71 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 331 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 9. Отримано 31 патент. За даною тематикою захищено докторську та 11 кандидатських дисертацій.