Ви є тут

Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України


Номер роботи - P 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

 

Автори: Орлов О.О., д.г.-м.н., Федоришин Д.Д., д.геол.н., Крупський Ю.З., д.г.-м.н., Федишин В.О., д.геол.н., Лазарук Я.Г., д.геол.н., Омельченко В.Г., к.геол.н., Заяць Х.Б., к.г.-м.н.

 

Метою роботи є розробка тектоно-геофлюїдодинамічної концепції формування покладів нафти і газу в осадових басейнах України на основі проведення комплексних геолого-геофізичних досліджень. Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України.

Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах. Створено нову теорію синтезу і генезису природних вуглеводнів у літосфері Землі, що дозволило обґрунтувати та вибрати оптимальні параметри комплексного освоєння газовугільних родовищ за допомогою потокових технологій швидкісного буріння свердловин.

Розроблені методичні та теоретичні засади прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів для оптимізації основних напрямків сейсморозвідки у північній та південно-східній частинах Дніпровсько-Донецької западини.

За результатами роботи у центральній приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини у відкладах мікрофауністичного горизонту прогнозується відкриття родовищ із запасами промислових категорій об’ємом понад 135 одиниць умовного палива.

Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15,8 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 5 посібників, 375 статей (25 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 147 (згідно з базою даних Google Scholar). Зареєстровано наукове відкриття, отримано патент України на винахід, 13 деклараційних патентів на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року об 11.00 на засіданні Вченої ради Інституту геологічних наук НАН України за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.