Ви є тут

Новий клас біологічно активних ліпідів - N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування)


Номер роботи - P 8 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Новый класс биологически активных липидов – N-ацилэтаноламины (открытие, изучение и практика применения)Гулая Н.М., Костерин С.А., Маргитич В.М., Чумак А.А., Климашевский В.М., Горидько Т.Н., Косякова Г.В., Бердышев А.Г., Жебровская Ф.И.   New class of bioactive lipids- N-acylethanolamines (discovery, investigation and practical application)GulaN.M., Kosterin S.O., Margitich V.M., Chumak A.A., Klimashevskiy V.M., GoridkoT.M., KosiakovaG.V., Berdyshev A.G., Gebrovska F.I.


Автори:

Гула Н.М., Костерін С.О., Маргітич В.М., Чумак А.А., Клімашевський В.М.,

Горідько Т.М., Косякова Г.В., Бердишев А.Г., Жебровська Ф.І.

 

Представлена Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

 

Авторами відкрито новий клас малополярних ліпідів – N-ацилетаноламінів і проведено багатопланове детальне дослідження їх біологічної активності та функціональної ролі в організмі, що дозволило відкрити низку нових механізмів регуляції життєво важливих процесів як в нормі, так і за різних патологічних станів і створило передумови для розробки принципово нових лікарських засобів.

Дослідження авторів дозволили не тільки поглибити фундаментальні знання в біології людини і тварин, але й привели до розробки низки фармакологічних засобів для впливу на цілий ряд патологічних станів та створення нових лікарських препаратів. Препарати можуть використовуватись при серцево-судинних захворюваннях, алергіях, опіках, цукровому діабеті І та ІІ типу, запальних процесах, при онкологічних захворюваннях, трансплантації органів, наркоманії та алкоголізмі.

N-ацилетаноламіни стали основою для створення високоефективного природного кріоконсерванту «Кріоліс», який з успіхом використовувався для заморожування і підвищення фертильності сперми та запліднення сільськогосподарських тварин. На даний час на ВАТ «Фармак» завершено впровадження у  серійне виробництво лікарського засобу «N-ацилетаноламін» для клінічних випробувань у людини.

 Результати роботи опубліковано в 3 монографіях, 183  статтях, доповідались на  78 конгресах і семінарах. Отримано 5 патентів України. За матеріалами роботи захищено 2 докторські і 12 кандидатських дисертацій.

В базі даних SCOPUSреферовано 118 статей, h-індекс цитування становить 5.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Львівському національному університеті ім. І. Франка 17 червня 2010 року.