Ви є тут

Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України


Номер роботи - P 62 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Научные принципы разработки и внедрения эколого-экономического механизма рационального использования и охраны природных ресурсов УкраиныЕмец Н.А., Кравцив В.С., Лисовский С.А., Мищенко В.С., Степанов В.Н., Харичков С.К, Хвесик М.А., Шматков Г.Г., Яцык А.В., Балацкий О.Ф.  Scientific fundamentals for working outand implementation of ecological-economic mechanism of exploitation and protectionof natural resources in UkraineYemets M.A.,  Kravtsiv V.S., Lisovsky C.A., Mishchenko V.S., Stepanov V.N., Harichkov S.K., Hvesyk M.A., Shmatkov G.G., Yatsyk A.V , Balatsky O.F.


 

Автори:

Ємець М.А.,  Кравців В.С, Лісовський С.А., Міщенко В.С,

Степанов В.М., Харічков С.К, Хвесик М.А., Шматков Г.Г., Яцик А.В., Балацький О.Ф.

 

Представлена Інститутом проблем природокористування та екології НАН України.

 

Перехід на засади сталого розвитку вимагає розробки та впровадження дієвого еколого-економічного механізму раціонального використання та охорони природних ресурсів. В роботі сформульовано теоретико-методологічні засади формування ресурсної стратегії сталого розвитку, що враховують регіональні особливості соціально-економічного та екологічного стану України. Розроблено концептуальну модель регіональної екологічної політики, особливістю якої є пріоритетне вирішення екологічних проблем основних забруднювачів довкілля.

Обґрунтовано методологічні принципи еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу, що ґрунтуються на рентній концепції і враховують цінність природних ресурсів та їх доступність. Обґрунтовано та впроваджено ринковий механізм використання природних ресурсів на основі платежів як рентного, так і відтворювального та штрафного характеру.Враховано якісну та кількісну оцінки антропогенного навантаження на різні компоненти навколишнього середовища. Нові підходи до створення еколого-економічного механізму природокористування дозволяють враховувати екологічні і соціальні функції природних ресурсів через їх вплив на процеси суспільного розвитку та відтворення якості довкілля.

Отримали подальший розвиток адміністративні процедури екологічного аудиту та екологічної експертизи, а також регіонального екомоніторингу, який дозволяє не тільки оперативно фіксувати локальне забруднення, але й прогнозувати його розповсюдження на території.

Результати роботи використані при підготовці більш ніж 45 нормативних актів, концепцій, програм, а також при створенні регіональної системи екологічного моніторингу СЕМ «Придніпров’я», міст Жовті Води та Дніпродзержинськ. Економічний ефект складає не менше 7 млрд. грн.

Результати досліджень  відображено у 30 наукових монографіях, понад 200 наукових статтях, захищено 11 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті економіки та рогнозування НАН України 14 вересня 2010 року о 10.00.