Ви є тут

Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України


Номер роботи - P 33

Автори:


Научное обоснование, разработка и внедрение эффективных технологий освоения месторождений титанового комплекса УкраиныБаранов Ю.Д., Блюсс Б.А., Головач Н.А., Гуменик И.Л., Панасенко А.И., Панченко В.В., Семененко Е.В., Шурыгин В.Д. scientific substantiation, elaboration and application of effective completion technologies of ore deposits of titanic complex of UkraineBaranov Yu.D., Blyuss B.А., Golovach N.А., Gumenik I.L.,Panasenko А.I., Panchenko V.V., Semenenko Eu.V., Shurigin V.D.


Автори:

Баранов Ю.Д., Блюсс Б.О., Головач М.А., Гуменик І.Л.,

Панасенко А.І., Панченко В.В., Семененко Є.В., Шуригін В.Д.

 

Представлена Національним гірничим університетом.

 

Метою роботи є вирішення наукової проблеми забезпечення сталого розвитку титанового комплексу України шляхом обґрунтування, розробки та впровадження ефективних технологій на основі встановлених фундаментальних закономірностей нестаціонарних технологічних процесів відкритих гірничих робіт в складних гірничо-геологічних умовах, що дозволило в нових економічних відносинах підвищити конкурентоспроможність продуктів переробки титанових руд із врахуванням зростаючих вимог світового ринку.

Авторами розроблено методи прогнозу стану геотехнічних систем, які базуються на встановлених фундаментальних закономірностях аеро- та гідродинамічних процесів їх взаємодії з навколишнім середовищем, що дозволило теоретично обґрунтувати комплекс ефективних технологічних рішень при відкритій розробці титанових родовищ з урахуванням еколого-ландшафтної оцінки території гірничопромислового регіону.

Створено методологію проектування і планування гірничих робіт на титанових родовищах, що базується на принципах розробки інтелектуальних систем прийняття рішень: системному підході до формування множини проектних і планових задач, пошуку нових технологічних рішень, методах векторної оптимізації і трьохвимірного моделювання гірничих робіт засобами сучасних інформаційних технологій, які забезпечили якісно новий рівень проектних і планових рішень.

За результатами досліджень опубліковано  6 монографій, 1 навчальний посібник, 263 статті. Отримано 29 авторських свідоцтв та патентів СРСР і України. За результатами роботи захищено 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.