Ви є тут

Молекулярні механізми порушення метаболізму білків: причини, наслідки та шляхи корекції


Номер роботи - P 61 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Молекулярные механизмы нарушения метаболизма белка: причины, следствия и пути коррекцииЗаболотный Д.И., Бачинская Н.Ю.,Белан П.В.,Веревка С.В.,Войтенко Н.В., Досенко В.Е.,Костюк Е.П., Алексеенко И.Р.,Кизим А.И., Стасишин А.В   Molecular mechanisms of protein metabolism abnormalities: causes, effects and correction pathwaysZabolotnyD.I.,BachinskayaN.Yu., BelanP.V., VerevkaS.V., VoitenkoN.V., DosenkoV.E., KostyukE.P.,AlekseenkoI.R., KizimA.I., StasyshynA.V.


 

Автори:

Заболотний Д.І., Бачинська Н.Ю., Білан П.В., Верьовка С.В., Войтенко Н.В.,

Досенко В.Є., Костюк О.П., Алєксєєнко І. Р., Кизим О.Й., Стасишин О.В.

 

Представлена Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

 

Мета роботи - комплексне дослідження негативного впливу сучасних факторів довкілля на нормальний перебіг та взаємоузгодженість фізіологічних процесів, знаходження і всебічне дослідження молекулярних механізмів функціонування білків, що можуть порушуватися під впливом цих факторів, з’ясування функціональних наслідків подібного роду порушень та пошук шляхів їх корекції.

Встановлено роль ключових молекулярних білкових компонентів в перебігу хвороби Альцгеймера, цукрового діабету, панкреатиту, аутоімунних ускладнень гемофілії, артеріальної гіпертензії, запальних та онкологічних захворювань. Проведено масштабне дослідження генетично зумовленого поліморфізму окремих білків як фактору ризику розвитку хронічних запальних захворювань.

З’ясовано фундаментальні механізми функціонування білків у цілому ряді життєвоважливих клітинних систем організму та шляхи порушення нормального перебігу цього функціонування за розвитку різних паталогічних станів.

Проведені дослідження дали змогу розробити методичні підходи для корекції та нормалізації стану організму за цих захворюваннях, пояснити причини цивілізаційно-обумовлених змін в характері розповсюдженості досліджуваних патологій та створити наукове підґрунтя для визначення їх етіології з точки зору молекулярних механізмів.

Матеріали роботи висвітлено в 6 монографіях, 203 наукових публікаціях (з них 168 - реферованих), в 6 докторських та 5 кандидатських дисертаціях.

Загальний індекс цитування – 826; загальний ідентифікатор SJR - 71,961.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України 7 вересня 2010 року.