Ви є тут

Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58)


Номер роботи - P 18 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Комплекс инновационных ресурсосберегающих технологий и оборудования для рециклинга и экологически безопасной утилизации отходов металлургии и смежных отраслей


Гогенко О.А., Касимов А.М., Костяков В.Н., Максимук А.Б., Олабин В.М., Пинчук С.Й., Пиоро Л.С., Сталинский Д.В., Шатоха В.И.


 


 


Complex of innovative resource-saving technologies and equipment for recycling and environmentally safe utilising of the metallurgy and connected industry branches


Gogenko O.O., Kasimov O.M., Kostiakov V.M., Maksymuk O.B., Olabin V.M., Pinchuk S.I., Pioro L.S., Stalinskyy D.V., ShatokhaV.I.


n/a


n/a


n/a


Автори:

Гогенко О.О., Касімов О.М., Костяков В.М., Максимук О.Б., Олабін В.М.,

Пінчук С.Й., Піоро Л.С., Сталінський Д.В., Шатоха В.І.

 

Представлена Національною металургійною академією України.

 

В роботі представлено комплексне вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження для забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу та суміжних галузей господарства України, скорочення техногенного впливу на здоров‘я людей та навколишнє середовище за рахунок зменшення споживання невідновних природних ресурсів, рециклінгу і екологічно безпечної утилізації промислових відходів завдяки розробці та впровадженню комплексу інноваційних х технологій та обладнання.

Колективом авторів створено наукові основи інноваційних технологій рециклінгу відходів металургії та суміжних виробництв, включаючи теоретичні засади процесів окускування залізорудної сировини, методів вилучення Cr, Cu, Fe, Ni, Sc, V, Zn та їх сполук з промислових відходів, процесів рідкофазного відновлення, гідродинамічних процесів та теплообміну у плавильній ванні, що барботується, горіння горючої суміші в розплаві, спалювання особливо небезпечних стійких органічних відходів в топочних агрегатах, а також корозійного захисту металоконструкцій.

Запропоновано заходи з використання вторинних ресурсів при антикорозійному захисті прокородованих металоконструкцій. Розроблено та впроваджено інноваційні матеріали та системи антикорозійного захисту, рецептури і технології використання цільових антикорозійних домішок - порошкових перетворювачів іржі на основі відходів переробки природної сировини. Технологія дозволяє утилізувати багатотонажні кісточкові відходи, що мають тривалий термін розпаду у природі.

Результати роботи впроваджено  на  трьох гірничо-збагачувальних комбінатах,  практично всіх металургійних  заводах України, а також в Росії, Білорусі, США та Ірані.

Основні наукові результати досліджень викладено у 21 монографії, 185 наукових статтях,  94 доповідях на науково-технічних конференціях. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS– 74. Отримано 112 патентів та документів про винахід, захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Приазовському національному технічному університеті.