Ви є тут

Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р10

Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів

Білоус А.Г., Гладишевський Р.Є.,

Завалій І.Ю., Заремба В.І.,

Каличак Я.М., Котур Б.Я.,

Павлюк В.В., Солонін Ю.М.,

Стадник Ю.В.

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Енергетичні проблеми сьогодення стимулюють пошук і розробку нових матеріалів для генерування, акумулювання і заощадження енергії. Для вирішення  цих проблем актуальними є матеріали на основі інтерметалічних сполук, металогідридів і складних оксидних систем.

Авторами синтезовано та визначено кристалічну структуру понад 1700 нових сполук цих класів, відкрито та описано більше 150 структурних типів. Для переважної більшості сполук досліджено комплекс фізичних і хімічних властивостей, встановлено закономірності "склад-структура-властивості", що стало науковою основою створення технічно важливих матеріалів. На основі інтерметалідів Ti, Zr, Mg та рідкісноземельних металів розроблено матеріали для накопичувачів водню, електроди, гетери. Вперше застосовано кристалохімічний підхід до вибору атома-замісника у твердих розчинах частковим заміщенням атомів Ni на атоми Al та Li в LaNi5, що дало змогу на 12% збільшити абсорбційну ємність цього класичного воденьсорбційного матеріалу.

Авторами знайдено і запропоновано для використання в промисловості майже 200 нових сполук - накопичувачі водню, електроди літієвих і металогідридних хімічних джерел енергії, матеріали для термоелектричних генераторів і охолоджуючих пристроїв, високотемпературні надпровідники, іонні провідники, магніторезистивні матеріали, сегнетоелектрики-напівпровідники з позитивним температурним коефіцієнтом електроопору і надвисокочастотні діелектрики для систем зв'язку.

Створено технологію виготовлення металогідридних електродів у вигляді стрічок і платівок, розроблено технологію отримання порошків сплавів рідкісноземельних металів методом газового розпилення. Впроваджено нагрівні елементи для запуску дизельних двигунів в холодний період, а також для підігріву підшипників колінчатих валів, пройшла випробування  партія експериментальних нікель-металогідридних акумуляторів. Розроблено дешеві надвисокочастотні діелектрики, електрична добротність яких перевищує існуючі аналоги на 30-50%, виготовлено партію електродів для призматичного нікель-металогідридного акумулятора.

Про високий теоретичний рівень роботи свідчить 8 монографій, 892 наукові статті та 70 авторських свідоцтв і патентів.