Ви є тут

Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч


Номер роботи - P 30 ПОДАНА

Автори:

Инновационные технологии хирургического лечения острых желудочно-кишечных кровотечений


 

Автори:

Грубнік Ю.В., Дзюбановський І.Я., Іващук О.І., Ковальчук Л.Я., Нікішаєв В.І., Рачкевич Л.С., Шапринський В.О., Шепетько Є.М., Шуляренко В.А.

 

Представлена Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського.

 

Роботу присвячено розпрацюванню єдиної лікувальної доктрини, покращенню результатів хірургічного лікування хворих із шлунково-кишковими кровотечами на основі вивчення нових ланок патогенезу захворювань.

 Розроблено  та впроваджено інноваційні технології діагностики джерел кровотечі, ендоскопічного гемостазу, прогнозу рецидиву кровотечі, термінів та способів виконання операційних втручань, попередження і лікування постгеморагічних ускладнень.

Авторами патогенетично обгрунтовано порушення локального ендогенного дисбалансу "захисних" та "агресивних" чинників ризику виразкоутворення. Вивчено морфологічні, морфометричні та імуноморфологічні зміни периульцерозної ділянки, регіонарного кровотоку гастродуоденальної зони, системи гемостазу, життєво важливих органів в експерименті та клініці виразкових і невиразкових кровотеч.

Впроваджено динамічний ендоскопічний імуноморфологічний моніторинг активності виразкової і невиразкової кровотечі, інноваційні методи прогнозування рецидиву кровотечі, новітні способи ендоскопічного гемостазу та локальної гастроімунотерапії, коригуючі інфузійно-трансфузійні програми.

Уніфіковано тактичні підходи до вибору термінів операції, удосконалено існуючі органозберігаючі та модельовано органощадні операційні втручання на шлунку. Стандартизовано схеми ведення пацієнтів з шлунково-кишковими кровотечами у ранньому і пізньому післяопераційному періодах.

 

Реалізація розроблених технологій сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування хорих,   зменшує  в 4,2 рази  післяопераційну та   2,8 рази  загальну  летальність та сприяє скороченню в 2,2 рази   строків реабілітації,  зменшуючи  понад 2,5  рази інвалідизацію  та  покращує  якість життя пацієнтів.

Наукові результатами роботи викладено в 13 монографіях, 7 методичних розробках  МОЗ  України, 455 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  100 патентіами України,  За тематикою роботи захищено 3 докторських і 18 кандидатських дисертацій.