Ви є тут

Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів


Номер роботи - P 17 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом біології клітини НАН України.

Автори:
1. СТОЙКА Ростислав Стефанович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту біології клітини НАН України;
2. РИНДИЧ Алла Володимирівна – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, завідувачка відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;
3. ФІЛОНЕНКО Валерій Вікторович – доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;
4. ДРОБОТ Людмила Борисівна – доктор біологічних наук, завідувачка відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;
5. МАТИШЕВСЬКА Ольга Павлівна – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;
6. ПРИЛУЦЬКИЙ Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
7. ПАНЧУК Ростислав Русланович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України;
8. ПІРКО Ярослав Васильович – кандидат біологічних наук, учений секретар державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України".

Метою  роботи є розробка сучасних інноваційних біотехнологій для медицини і фармацевтики, скерованих на виявлення біомаркерів ранніх стадій розвитку нейродегенеративних та онкологічних захворювань людини, створення засобів ранньої діагностики цих патологічних станів із застосуванням наноматеріалів, підвищення ефективності та забезпечення таргетності дії протипухлинних препаратів шляхом їх іммобілізації на створених наноносіях.

У роботі розроблено інноваційні біотехнології для виявлення  високо специфічних біомаркерів патологічних станів людини. На основі ідентифікованих білкових біомаркерів та отриманих проти них моноклональних антитіл створено біоелементи нових систем діагностики нейродегенеративних та онкологічних захворювань. Отримані антитіла також можна використовувати як вектори для адресної доставки нанокомплексів, які містять протипухлинні препарати.

Створено оригінальні клітинні технології оцінювання ефективності нових антиметастатичних препаратів для вибіркового знищення ракових стовбурових клітин.

Сформульовано базові концептуальні засади молекулярного дизайну нових вітчизняних наноматеріалів для адресної і безпечної доставки протипухлинних препаратів в організмі, а також їх синтезу, зокрема квантових точкових наночастинок для візуалізації субклітинних структур пухлинних клітин.

Синтезовано нанокомплекси C60 фулерену з іммобілізованими протипухлинними препаратами для підвищення ефективності їх дії, подолання множинної медикаментозної резистентності і зниження загальної токсичності в організмі.

Створено наноплатформу на основі полі-2-оксазолінового полімера для іммобілізації водонерозчинних хіміопрепаратів, зокрема, експериментального протипухлинного антибіотика ландоміцину А.

Вартість імпортозаміщення при переході на розроблений протипухлинний засіб  становить понад 1,5млн.дол. США на рік.

Громадське обговорення роботи відбудеться 28 жовтня 2020 року о 14 годині на засіданні Вченої ради Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України. 

Засідання відбудеться в актовій залі лабораторного корпусу інституту за адресою: м. Київ, вулиця Богомольця, 4. Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електрону пошту: siva@biph.kiev.ua, з позначкою – Державна премія. Запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Кількість публікацій: 22 монографії (монографія і 15 розділів в монографіях - видані за кордоном), 492 статті (297 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 6279/39; Scopus–5174/36, Google Shcolar – 9834/51. Отримано 14 патентів України на винахід, патент США. За даною тематикою захищено 6 докторських та 59 кандидатських дисертацій.