Ви є тут

Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування


Номер роботи - P 38 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р38

Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування

Благой Ю.П., Волков С.Н.,

Говорун Д.М., Корнелюк О.І.,

Малєєв В.Я., Семенов М.О.,

Сорокін В.О., Харкянен В.М.,

Христофоров Л.М., Веселков О.Н.

 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова

НАН України

Авторами започатковано новий науковий напрям в Україні – фізику біологічних макромолекул. Виконано фундаментальні дослідження з метою  з’ясувати фізичні принципи структурно-динамічної організації нуклеїнових кислот і білків, що визначають їхнє функціонування.

Отримано нові, принципово важливі теоретичні та експериментальні результати щодо фізичної природи стабільності структури біополімерів та їхньої конформаційної рухливості з урахуванням взаємодії з молекулами води, іонами металів, біологічно-активними лігандами, при дії зовнішніх полів, зокрема, радіації, та функціонування в нерівноважених умовах, характерних для живої клітини. Дослідження авторів дозволяють глибше зрозуміти природу живого на молекулярному рівні, ряд результатів має практичне значення, а саме, створення нових і модифікація відомих фізичних методів дослідження біомолекул, вибір оптимальних умов довгострокового зберігання ДНК при низьких температурах, тестування зразків ДНК, що зазнали впливу іонізуючої радіації, визначення оптимальних молекулярних параметрів для синтезу речовин – потенційних ліків із заданою біологічною активністю та інше.

Розвинуті авторами підходи мають важливе значення для створення у недалекому майбутньому штучних біомолекулярних систем із бажаними структурно-динамічними властивостями, зокрема, молекулярних моторів та нанороботів для потреб новітньої молекулярної медицини та біотехнології.

Основні результати викладено у 3 монографіях, понад 150 статях та оглядах у провідних вітчизняних та закордонних наукових виданнях, 6 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах і численних доповідях на міжнародних конференціях.

Автори визнані міжнародним співтовариством лідерами в цій області досліджень і активно цитуються міжнародною науковою спільнотою.