Ви є тут

Філософсько-правове розуміння відповідальності людини


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: Грищук В.К.

Метою роботи є наукове осмислення комплексу проблем соціальної відповідальності людини, юридичної відповідальності як її виду та кримінально-правової відповідальності людини в державі соціально-демократичної орієнтації.

На основі аналізу чинного законодавства України, спеціальної монографічної та іншої літератури розглядаються загальні підходи до філософсько-правового розуміння феноменів соціальної, юридичної та кримінальної відповідальності людини, їх видів, підстав, стадій, принципів. Автор намагається максимально широко подати погляди вчених щодо розуміння даної проблематики. Сходження від загального до особливого, а від нього до одиничного дозволило більш осяжно і глибоко дослідити теоретичні засади механізму кримінально-правового регулювання.

Монографічне дослідження «Філософсько-правове розуміння відповідальності людини» має науково-прикладне значення. По-перше, воно може послужити основою для подальшого наукового дослідження даної проблематики, по-друге, воно може бути цінним для законодавця при виробленні проектів законодавчих актів щодо відповідальності людини, по-третє, воно може бути корисним для правозастосувальної практики у зв’язку з розглядом конкретних адміністративних і кримінальних справ, по-четверте, дана монографія може бути використана у навчальному процесі юридичних навчальних закладів. 

Кількість публікацій: 19, в т.ч. 2 монографії, 2 навчальних посібниках, 15 наукових статей.

Відповідно до листа Львівського державного університету внутрішніх справ знята з розгляду.