Ви є тут

Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Автори: Пушкарьва К.К., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зайченко М.М., Кагановський О.С., Плугін А.А., Тимошенко С.А., Шабанова Г.М.

Робота присвячена створенню теоретичних, експериментальних та мето¬до-логічних основ енергоресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин і кон-курентоспроможних композиційних будівельних матеріалів на їх основі.

Авторами розвинуто фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації для отримання штучного каменю з напередзаданими властивостями, розвинуто положення колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів. На цій основі розроблено способи інтенсифікації твердіння мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів на їх основі, методологію багатопараметричного проектування складів будівельних композиційних матеріалів з напередзаданими властивостями, техно¬логічні аспекти використання дисперсних речовин, у тому числі техногенного походження (золи, шлаки тощо), при отриманні будівельних композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями.

Створено конкурентоспроможні композиційні матеріали нового покоління на основі модифікованих мінеральних в’яжучих речовин: спеціальні цементи та бетони, у т.ч. жаро- та корозійностійкі, радіаційностійкі; сухі будівельні суміші широкого спектру призначення; розширену номенклатуру покрівельних виробів різних профілів; бетони і розчини з покращеними експлуатаційними властивостями, у т.ч. підвищеними водонепроникністю, тріщиностійкістю, електричним опором, електрокорозійною стійкістю. Розроблені енерго- та ресурсозберігаючі композиційні матеріали впроваджені у виробництво, при будівництві та експлуатації об’єктів, у т.ч. спеціального призначення.

Отриманий від впровадження результатів досліджнь економічний ефект перевищив 166 млн. грн.

Кількість публікацій: 27 монографій, 45 підручників і навчальних посібників, 2200 статей (55 у міжнародних журналах, що включені у наукометричну базу даних SCOPUS), Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 140 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. За результатами досліджень захищено 4 докторських і 32 кандидатські дисертації.

 Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні науково-технічної ради Державного НДІ будівельних конструкцій  03 вересня 2014 року о 14.30  за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 5/2,  кім. 218. Матеріали обговорення знаходяться в Секретріаті Комітету.