Ви є тут

Цикл підручників "Україна в світовій політиці"


Номер роботи - П 2 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл учебников "Украина в мировой политике"


Авторы:


Манжола В.А., Андрущенко С.В., Галака С.П., Головченко В.И.,  Капитоненко Н.Г., Константинов В.Ю., Копейка В.В., Коппель Е.А., К


рушинский В.Ю., Пархомчук Е.С.


 


Aseriesoftextbooks"Ukrainein world politics"


Authors:


ManzholaV.A., AndruschenkoS.V., GalakaS.P., HolovchenkoV.I.,       KapitonenkoM.G., KonstantynovV.Y., KopiykaV.V., KoppelO.A., KroushynskyyV.Y., ParkhomchukO.S.


 

Автори:

Манжола В.А., Андрущенко С.В., Галака С.П., Головченко В.І., Капітоненко М.Г., Константинов В.Ю., Копійка В.В., Коппель О.А., Крушинський В.Ю., Пархомчук О.С.

 

Представлений Міністерством  освіти і науки, молоді та спорту України,

висунутий  Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

1. Міжнародні системи і глобальний розвиток.  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008.606 с.

2.Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин.  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008.512 с.

3. Міжнародні відносини та світова політика.  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010.863 с.

 

Загальний тираж підручників складає 1800 примірників.

 

Цикл підручників охоплює весь період трансформації міжнародних відносин за час становлення української державності. В рамках циклу здійснено розробку нових теоретичних та науково-методичних підходів до вивчення проблем еволюції міжнародних процесів, світової політики, визначення ролі та місця держав різних статусів, зокрема, України в нових структурах міжнародної взаємодії.

В рамках циклу досліджено місце основних проблем сучасного міжнародного життя, їх вплив на становлення та розвиток зовнішньої політики України.

Оригінальний авторський підхід до вивчення сучасних міжнародних процесів спирається на поєднання транснаціональної, інституціональної та конструктивістської парадигм, а також включає теоретичні та емпірико-теоретичні елементи світ-системної теорії та теорії сили.

Вказані теоретичні засади, на які спираються підручники циклу,  дозволили авторам успішно розв’язати прикладні завдання: розробити методологічні та методичні підходи до аналізу зовнішньої політики України, виокремити ключові комплекси міжнародних відносин, які впливають на поточну трансформацію системи української зовнішньої політики, розробити ефективні методи аналізу зовнішньої політики України, систематизувати наявні знання про загальні та окремі риси української зовнішньополітичної теорії та практики, особливості становлення та розвитку відносин України із окремими державами, міжнародними інститутами та організаціями.

Визначення вказаної концепції циклу дозволило в рамках представленого циклу підручників вирішити завдання як теоретичного, так і навчально-методичного характеру.

Громадське обговорення циклу підручників відбудеться на засіданні Вченої ради Інститут всесвітньої історіїї НАН України 19 вересня 2012 року , о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4, зал засідань (к.615а).