Ви є тут

Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень"


Номер роботи - M 99 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ"Выявление особенностей колебаний лопаточного аппарата современных турбомашин с целью снижения уровня локализации вибрационных напряжений с учетом свойств новых материалов и повреждений"


Авторы: Чугай М.А., Дьяконенко К.Ю.


 


 


А series of the work "Identification of peculiarities of vibrations of modern turbomachine blading with the purpose of decrease of level of vibrations stress localizations taking into account properties of new materials and damages"


Authors: Chugay M.A., Dyakonenko K.Y.


 

Автори:Чугай М.О., к.т.н., Дьяконенко К.Ю.

 

Представлена  Інститутомпроблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.

 

В роботі вирішено проблему розробки наукових основ та способів підвищення вібраційної міцності лопаткового апарату сучасних газових турбін з використанням новітніх матеріалів та нових конструктивних рішень.

 За результатами проведених обчислювальних експериментів з використанням тривимірних моделей виявлено закономірності впливу кристалографічної орієнтації на коливання монокристалічних лопаток, у тому числі охолоджуваних. Досліджено вплив умов контакту в розрізних зв'язках на коливання робочих коліс з монокристалічними лопатками. При використанні тривимірних сингулярних скінченних елементів виконано аналіз локалізації напружень для довільного криволінійного фронту тріщини.

Проведено широкий круг фундаментальних досліджень із вдосконалення міцнісних властивостей сучасних та перспективних конструкцій енергетичного обладнання з урахуванням особливостей новітніх матеріалів, конструктивних, технологічних і експлуатаційних факторів.

Отримані результати аналізу вібраційних характеристик та локалізації напружень впроваджені у виробництво на ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект" та ДП "Івченко – Прогрес".

Розроблені математичні моделі та методи дозволять автоматизувати робочі місця інженерів-конструкторів та замінити недешеві та тривалі натурні фізичні експерименти.

 

Кількість публікацій: 75,в т.ч. 36 статей, 39 тез доповідей.