Ви є тут

Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень"


Номер роботи - M 87 ПОДАНА

Автор: Ноженко О.С., к.т.н., Ноженко В.С.

Представлений Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

В роботі вирішено проблему підвищення енергетичної ефективності тепловоза (поліпшення паливної економічності, раціональне використання енергії електродинамічного гальмування, поліпшення фрикційної взаємодії у двоточковому контакті колеса з рейкою). Розроблено основи раціонального використання енергетичних резервів транспортного засобу, зокрема енергії електродинамічного гальмування.  Наукового обґрунтовано допустимі межі параметрів озонування палива, отримані емпіричні залежності коефіцієнта тертя від температури в парі тертя «колесо-рейка» з подачею озонованого повітря та електричного струму, що дозволяє поліпшити фрикційну взаємодію у контакті «колесо – рейка» .

Розроблено і впроваджено технічні рішення для вдосконалення вузлів паливної системи тепловоза, системи гребнезмащування, системи охолодження дизеля, системи електродинамічного гальмування.

Технічні рішення дозволять зменшення димність відпрацьованих газів на 17%, поліпшити фрикційну взаємодії у двоточковому контакті «колесо-рейка».

Очікуваний економічний ефект від впровадження системи використання енергії гальмування тепловоза на озонування палива за рахунок поліпшення паливної економічності складає 117 тис. грн. в рік на секцію.

 Кількість публікацій: 197, в т.ч. за темою роботи 95 статей (14 - у зарубіжних журналах), 40 тез доповідей. Отримано 41 патент.