Ви є тут

Цикл наукових праць " R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів"


Номер роботи - M 7 ПОДАНА

Автори:


 R-функции в математическом моделировании геометрических объектов и физических полейАвтор: Максименко-Шейко К.В. R-functions in the mathematical modeling of geometrical objects and physical fieldsAuthor: Maksymenko-Sheyko K.V.


 

Автор:Максименко-Шейко К.В.,к.ф.-м.н.

 

Представлена  Інститутомпроблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

 

Автором  вирішено важливу науково-технічну проблему розробки нових конструктивних засобів теорії R-функцій, що дозволили виконати математичне моделювання геометричних об’єктів у тривимірному просторі, автоматизувати побудову рівнянь геометричних об’єктів, у тому числі з різними типами симетрії.

В гвинтовій системі координат за допомогою апарата тензорного аналізу побудовано основні диференціальні інваріанти та векторні співвідношення, які були використані при побудові математичних моделей температурних та гідродинамічних полів.

Розроблено методику проведення обчислювальних експериментів при розв’язанні численних прикладних задач методом R-функцій. Побудовано та досліджено математичні моделі електростатичних, гідродинамічних та температурних полів у гвинтових координатах. Результати, отримані для закручених течій в реальних принципових конструктивних схемах перерізів скручених труб та каналів з центральними та пристінковими гвинтовими вставками, дозволяють визначати характер течії, спостерігати процес формування тангенціальної компоненти вектора швидкості, а також вплив кута закрутки на характер течії і розподіл температурного поля.

Створені нові конструктивні засоби дозволять автоматизувати робочі місця інженерів-конструкторів та замінити недешеві і тривалі натурні фізичні експерименти порівняно дешевими і швидкими обчислювальними експериментами, що обумовлює економічну значущість розробок.

 

Кількість публікацій:   54 наукові публікації,в т.ч.  1 монографія,  32 статі у реферованих журналах, 2 методичні вказівки, 3 доповіді та 21 теза доповідей.  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 1.