Ви є тут

Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки"


Номер роботи - P 44 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р44

Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки"

Хвесик М.А., Бистряков І.К.,

Коваль Я.В., Міщенко В.С.,

Степанов В.М., Степаненко А.В.,

Філіпчук Г.Г., Харічков С.К.,

Хлобистов Є.В.

Рада  по вивченню продуктивних сил України НАН України

У системі регулювання природокористування в умовах трансформаційної економіки важлива роль належить управлінню екологічною безпекою. У цьому зв'язку в представленому циклі праць розроблено парадигму екологічної безпеки, що спирається на принцип прийнятного ризику. Вперше в Україні розроблені наукові основи прогнозування екологічної безпеки та показана роль і значення екологічних прогнозів у загальній системі управління, забезпечення комплексної безпеки в контексті сталого розвитку. Наведено пропозиції щодо застосування стратегічного планування екологічної безпеки і обґрунтування пріоритетів державної політики по запобіганню і зниженню ризиків та пом'якшенню наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Розроблено по всіх регіонах України стратегії забезпечення екологічної безпеки, очікувані результати її реалізації та фінансове забезпечення відповідних заходів.

Створено уніфіковані математичні моделі самоорганізуючих систем, адекватні природно-техногенним об'єктам та їх сукупностей, що дозволяє імітувати умови функціонування природно-техногенних екосередовищ, вирішувати питання, пов'язані з проектуванням, експлуатацією і реконструкцією меліоративно-водогосподарських комплексів, очисних та водозабірних споруд. Імітаційні системи дозволяють знаходити оптимальний варіант функціонування природно-техногенної системи в часі і просторі.

Значним науковим доробком є трактування вартісного змісту природного ресурсу в сучасних суспільних перетвореннях, екологічної місткості території, оцінки екологічних ризиків господарювання. Розроблені методи оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру дають можливість визначити їх роль і місце в економіці.

Аналіз та узагальнення проблематики рентної політики дозволили з'ясувати основні стратегічні напрями (базові складові) її формування і реалізації, деталізовано перелік основних заходів по реалізації рентної політики України.

Економічний ефект від впровадження запропонованих природоохоронних заходів тільки на урбанізованих територіях України складає понад 70 млн. грн. на рік.