Ви є тут

Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються"


Номер роботи - M 75 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Механическое повреждение клеток в области субэвтектических температур и его влияние на жизнеспособность криоконсервируемых биологических объектов"


Автор: Кирилюк А.Л.


 


А series of the work "Mechanical damage of cells in region of sub-eutectic temperatures and its effect on viability of biological objects under cryopreservation"


Author: Kyryliuk G


 

Автор: Кирилюк Г.Л., к.б.н.

Представлений Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено, що одним із механізмів кріопошкодження біооб’єктів в області субевтектичних температур є пластична релаксація підвищеного тиску, який виникає в окремих рідиннофазних включеннях за рахунок нерівноважної кристалізації.

На основі тензодилатометричних досліджень розроблено спосіб, який дозволяє під час перебігу фазових перетворень визначати об’ємну частку льоду у рідинній міжкристалічній фазі при заморожуванні кріозахисного розчину в залежності від вихідної концентрації кріопротектора у цьому розчині та режиму охолодження, а також об’ємну частку розчину, що склується у процесі його кристалізації за евтектичної температури.

Розроблена методика дослідження механічних характеристик заморожених розчинів кріопротекторів у субевтектичному інтервалі температур. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з удосконалення режимів кріоконсервування біооб'єктів шляхом визначення оптимальних значень концентрацій кріопротекторних речовин у захисному середовищі та оптимальних значень швидкостей охолодження в області субевтектичних температур.

Результати циклу мають вагоме значення для практичної кріобіології та можуть бути використані для удосконалення режимів кріоконсервування будь-яких біологічних об’єктів.

Кількість публікацій: 20, в т.ч. за темою роботи 9 статей, 8 тез доповідей, отримано патент.