Ви є тут

Цикл наукових праць "Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу"


Номер роботи - M 45 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научныхработКвантово-статистическоеописаниесвойств непереходных металлов с поверхностью разделаАвтор:Маркович Б. М.  Аseriesof the work“Quantum statistical description of properties non-transition metals with the interface”Author: Markovych B. M


 

Автор:Маркович Б. М., к.ф.-м.н.

 

Представлений Національним університетом "Львівська політехніка"

 

Автором розроблено послідовну кван­то­во-ста­­тистичну теорію рів­новажних термо­ди­на­міч­них та структурних характеристик і дифузійних процесів у системі “метал–газ” на основі методів нерівноважного статис­тичного оператора Зуба­рєва та функ­ціо­наль­ного інтегрування, що включає побудову послідовного квантово-статистичного опису рівноважних та нерівноважних про­це­сів у сис­те­мі “метал–ва­ку­ум” та розроблення квантово-статистичної теорії структурних, термо­ди­на­мічних і не­рів­но­важ­­них характеристик електронної підсистеми металів з по­верх­нею поділу “метал–ва­­куум” із врахуванням дифузійних, в’язко-теп­ло­вих та елек­тро­магнітних процесів.

Запропоновано новий підхід до розрахунку термодинамічного по­тенціалу напів­об­меженого металу з ре­аль­­ною структурою гратки, враховуючи поправки на локальне поле та ефекти нелокальності електрон-іонної взаємодії.

Запропоновано узагальнену модель “желе” для металу з поверхнею по­ді­лу “ме­тал–вакуум” та засто­со­вано її до опису не­рівноважних елек­тро­­­дифузійних процесів у на­­пів­обмеженому металі на основі поєд­нан­ня метода нерівноважного статистичного оператора Зубарєва та ме­то­да функціонального інтегрування.

Результати досліджень мають загальне теоретичне значення, узгоджуються з да­ни­ми експерименту, можуть використовуватися для інтерпретації результатів екс­пе­­ри­­мен­таль­­них досліджень явищ, які мають місце на по­верхнях поділу типу “метал–газ”.

 

Кількість публікацій:  14  наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія, 10 статей у реферованих журналах.   Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus)складає 1,9.