Ви є тут

Цикл наукових праць “Корозійно-воднева деградація сталей тривало експлуатованих магістральних нафтогазопроводів, її оцінювання та запобігання”


Номер роботи - M 93 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ “Коррозионно-водородная деградация сталей длительно эксплуатированных магистральных нефтегазопроводов, ее оценка и предотвращение”


Авторы:Звирко О.И.,


Гредиль М.И.


 


Аseries of the work “Corrosion-hydrogen degradationof the steels of long-term exploited main oil and gas pipelines, its estimation and prevention


Authors: Zvirko O.I., Hredil M.I.


 

Автори: Звірко О.І., к.т.н.,  Греділь М.І., к.т.н.

 

Представлений Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України.

 

Розробленометодологічні підходи до оцінювання корозійно-водневої деградації фізико-механічних властивостей сталей магістральних нафтогазопроводів та нафтосховищ внаслідок їх тривалої експлуатації.

Встановлено комплекс властивостей особливо чутливих до деградації сталей після їх тривалої експлуатації. Отримано кореляційні залежності зміни корозійних, корозійно-механічних та механічних властивостей деградованих сталей. Встановлені стадії експлуатаційної деградації сталей: деформаційне старіння та інтенсивний розвиток розсіяної пошкодженості. Виявлено істотну деструктивну роль водневого чинника в інтенсифікації мікродефектності матеріалу.

Встановлено, що електрохімічні реакції на внутрішній поверхні є джерелом наводнювання металу стінки труби, а деградація металу проходить за сумісної дії абсорбованого металом водню та навантажень.

Запропоновано використовувати електрохімічні методи досліджень для оцінювання деградації механічних властивостей сталей як основу для розроблення неруйнівного методу їх контролю у польових умовах.

Встановлені загальні закономірності інгібіторного захисту сталей від корозії у нафто-водному середовищі. Розроблено і захищено патентом України інгібітор НЕФГАН-1 на основі піридинових, хінолінових основ та імідазоліну та запропоновано його використовувати для захисту внутрішньої поверхні резервних віток нафтопроводів під час стояночного режиму.

Результати циклу праць важливі для забезпечення подальшої надійної експлуатації магістральних нафтогазопроводів та резервуарів зберігання нафти.

 

Кількість публікацій: 37 статей (17 у реферованих журналах), сумарна кількість посилань 50 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 3, отримано 1 патент.