Ви є тут

Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"


Номер роботи - P 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 



 



Цикл научных работ "Информационно-эволюционная экономика и проблемы ее становления в Украине"



ЧухноА.А.



 



Рapers cycle"Іnformative-evolutional economy and problems of its becoming in Ukraine"



Chuhno F.F.


 

Автор:

Чухно А.А.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Автор трьохтомного циклу праць обґрунтовує історичну перспективу розвитку економіки і суспільства, характеризує інформаційно-еволюційну економіку і шляхи її творення,  доводить, що не може економічна політика базуватись тільки на теорії і практиці ринкової економіки.

На основі аналізу реальних суспільних процесів дослідник розробив власну наукову теорію (концепцію) поєднання індустріального, ринкового і постіндустріального, інформаційного типів розвитку, запропонував механізми такого поєднання, зокрема, через вдосконалення економічної політики держави. Відповідні концепти розглядаються в контексті аналізу змін в структурі виробництва і науково-технологічного переозброєння економіки Індії, Китаю та інших країн. Автор показує, що ігнорування нового технологічного способу виробництва спричинило неефективне використання Україною її науково-технічного, зокрема, кібернетичного і людського потенціалу, зумовило велику частину проблем вітчизняної соціально-економічної динаміки. 

Доведено, що в сучасному світі науково-технічний прогрес визначає зміст і якість нового інноваційного типу економічного розвитку, активно впливає на розвиток людини, структуру праці і культурно-технічний рівень працівників, забезпечує випереджувальний розвиток економіки, матеріалізацію і примноження інтелектуального капіталу як продуктивної сили.

Теоретичні напрацювання автора актуальні для економічної науки і вирішення завдань впровадження її здобутків в економічну практику, становлять методологічну основу створення нового покоління підручників з економічної теорії з метою вдосконалення і підвищення якості підготовки фахівців для всіх галузей господарського комплексу країни.  

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Київському національному торговельно-економічному університеті на засідання вченої ради 23 червня 2010 року.