Ви є тут

Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Автори:

 


Автоматизированная система учета электрической энергии с контролем показателей качества


Авторы:


Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Новский В.А., Гриб О.Г., Калинчик В.П., Карасинский О.Л., Довгалюк О.Н., Ходаковский А.Н., Васильченко В.И., Светелик А.Д.


 


Automated electricity metering system with power quality indices monitoring


Authors:


Prahovnik A.V., Tesik Y.F., Novsky V.O., Gryb O.G., Kalinchik V.P., Karasinskyy O.I., Dovgalyuk O.M., Khodakivskyy A.M., Vasylchenko V.I., Svetelik O.D


 

Автори:

Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Новський В.О., Гриб О.Г, Калінчик В.П., Карасінський О.Л., Довгалюк О.М., Ходаківський А.М., Васильченко В.І., Светелик О.Д.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

Метою роботи є підвищення ефективності функціонування електричних мереж за рахунок застосування автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) з контролем показників якості.

Отримала подальший розвиток теорія автоматизованих інформаційно-керуючих систем. Розроблено:

наукові засади та методологію побудови трирівневої АСОЕ, яка відрізняється від існуючих тим, що проводить одночасне вимірювання параметрів електроспоживання та показників якості електроенергії, базується на вимогах міжнародних стандартів,

низку нових нормативних документів та приладів для аналізу кількості і якості електричної енергії.

Запропоновано:

методи адаптації засобів вимірювання до режимів роботи електричних мереж, які дозволяють покращити метрологічні характеристики засобів вимірювання, підвищити точність та завадо захищеність,

математичну модель АСОЕ з контролем показників якості, практичне застосування якої дозволяє формувати керуючі впливи для забезпечення необхідної точності контролю параметрів режиму, показників якості електроенергії та електроспоживання у системах електропостачання,

новий принцип забезпечення швидкодіючої стабілізації параметрів електричної енергії в трифазній системі з нестаціонарними навантаженнями.

Отримані результати є теоретичним узагальненням та новим практичним вирішенням важливої для електроенергетики проблеми поліпшення контролю параметрів режиму, якості електроенергії та електроспоживання у системах електропостачання, що дозволяє оптимізувати управління їх режимами.

Підвищення ефективності роботи електричних мереж від впровадження АСОЕ з контролем показників якості підтверджено практичними розрахунками. Загальний економічний ефект від впровадження АСОЕ з контролем показників якості ДП НЕК «Укренерго» за 2005-2011 рр. становить понад 738 млн. грн.

Наукові результати роботи відображено в 7 монографіях, 12 навчальних посібниках, понад 300 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 80 авторськими свідоцтвами та 14 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські  та 4 кандидатські дисертації.