Ви є тут

Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів


Номер роботи - M 0

М7

Автор: Горбенко Є.Є.

 

Представлена Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Атомные свойства сжатых кристаллов инертных газов

Автор: Горбенко Е.Е.

Atomic properties of compressed rare-gas crystals

Author: Gorbenko Ie.

 

 

 

 

 

Кількість публікацій: 22 статті.

 

Роботу присвячено динаміці гратки кристалів інертних газів (КІГ), під тиском. В рамках моделі К.Б.Толпиго кількісно враховано деформацію електронних оболонок в дипольному наближенні при р?0, яка описує електрон-фононну взаємодію.

Розвинуту теорію та методи застосовано до розрахунку атомних властивостей неону, аргону, криптону, ксенону і встановлений зв’язок з існуючими експериментальними та теоретичними результатами, розрахунковими методами й наближеннями.

Досліджено шість моделей міжатомної взаємодії в КІГ. Показано, що модель М2 для Ar, Kr, Xe та модель М4 для Ne є адекватними моделями, які ґрунтуються на зрозумілих фізичних принципах, містять чітко сформульовані наближення й задовільно описують фононні частоти при кінцевих тисках та температурах.

Аналіз електрон-фононної взаємодії в ряду Ne-Xe в залежності від атомного номеру Z показав, що з його ростом електрон-фононна взаємодія найбільш велика в Ar й зменшується в ряду Ar-Xe. Кількісний аналіз фононного спектру при великих тисках дозволяє зробити висновок, що структурна нестабільність, поява м’якої моди в неметалевих кристалах обумовлені електрон-фононною взаємодією, яка може бути описана в рамках моделі К.Б. Толпиго при врахуванні деформації електронних оболонок. Розраховано рівняння стану та пружні модулі всього ряду стиснених КІГ. Результати добре узгоджуються з експериментом.

Проведене дослідження пружних властивостей стиснених КІГ показало, що у випадку малих тисків достатньо обмежитись наближенням найближчих сусідів, при великих тисках внесок від взаємодії інших сусідів покращує узгодження теорії з експериментом.