Ви є тут

Агромеліоративна технологія відновлення родючості нафтозабруднених чорноземів


Номер роботи - M 0

М96

Автор: Панасенко Є.В.

Представлена Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського".

Агромелиоративная технология восстановления плодородия нефтезагрязнённых черноземов

Автор: Панасенко Е.В.

 

Agroameliorative technology of fertility renewal of oil polluted chernozem soils

Author: Panasenko E.

 

Кількість публікацій: 15 статей, в т.ч.4 одноосібних.

 

Роботу присвячено дослідженню особливостей міграції, трансформації, акумуляції та біодеградації нафти в ґрунті, а також пошуку шляхів відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему за допомогою агромеліоративних заходів.

Встановлено закономірності фізичного випаровування вуглеводнів нафти залежно від температури, гранулометричного складу ґрунту та рівня забруднення. Доведено, що кількість адсорбованої нафти зростає при збільшенні щільності будови ґрунту, проте при підвищенні вологості збільшується глибина її проникнення в ґрунт. Встановлено динаміку змін вмісту рухомого фосфору, калію, нітратного та амонійного азоту при забрудненні ґрунту нафтою та нафтопродуктами (бензин, гас, дизельне пальне, мазут).

На основі вивчення ефективності окремих меліорантів та оптимального їх співвідношення розроблено систему агромеліоративних заходів, яка складається із внесення мінеральних добрив, соломи, цеоліту в вигляді клиноптилоліту та рихлення ґрунту, що дозволяє значно прискорити процес відновлення родючості забрудненого ґрунту.