Ви є тут

Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві


Номер роботи - P 26 ПОДАНА

Р26

Автори:

Волкогон В.В., Курдиш І.К., Коць С.Я., Надкернична О.В.,

Токмакова Л.М., Шерстобоєва О.В., Мельничук Т.М.,

Драч Ю.О., Тараріко Ю.О., Канівець В.І.

 

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології УААН.

 

Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии

Авторы: В.В. Волкогон, И.К. Курдиш, С.Я. Коць, Е.В. Надкерничная, Л.Н. Токмакова, Е.В. Шерстобоева, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драч, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивец

Creation of microbial preparations of new generation and technologies of their use in agriculture

Authors: V.V. Volkogon, I.K. Kurdish, S.Ya. Kots, O.V. Nadkernychna, L.M. Tokmakova, O.V. Sherstoboeva, T.M. Melnychuk, Yu.O. Drach, Yu.O. Tarariko, V.I. Kanivets.

 

В роботі узагальнено результати багаторічних фундаментальних та прикладних досліджень процесів симбіотичної і асоціативної азотфіксації та фосфатмобілізації в агроценозах.

Авторами створено мікробні препарати на основі селекціонованих активних штамів мікроорганізмів та технологій їх ефективного застосування в сільськогосподарському виробництві з метою покращення азотного та фосфорного живлення культурних рослин.

Досліджено структуру угруповань азотфіксувальних бактерій кореневої зони ряду видів небобових культур, розроблено принципи створення мікробних препаратів, створено препарати діазофіт для пшениці та діазобактерин для жита, гречки, пажитниці. Передпосівна бактеризація небобових культур надзвичайно ефективна при створенні оптимальних для перебігу процесу азотфіксації агрофонів, при цьому активізується функціональна діяльність діазотрофів, зростає ступінь засвоєння рослинами мінерального азоту на 19-25 %.

На основі селекціонованих активних штамів фосфатмобілізівних бактерій створено мікробні препарати поліміксобактерин для покращення фосфорного живлення цукрових буряків, кукурудзи, пшениці, льону та соняшника.

За результатами досліджень з оптимізації вмісту фізіологічно активних речовин і клітин мікроорганізмів та впливу високодисперсних мінералів на метаболічну активність бактерій розроблено способи виробництва біопрепаратів комплексної дії.

Мікробні препарати ризобофіт, ризогумін, діазобактерин, поліміксобактерин, альбобактерин, азогран зареєстровано в Україні, інші  проходять передреєстраційні експертизи.

Наукові результати викладено у 9 монографіях, понад 300 наукових статтях, розроблено нормативні документи (3 СОУ, 8 ТУ У).