You are here

The conditions and procedures of the competition for a scholarship of Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

  1. На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень.

Присуджуються 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України,  строком до двох років.

2. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії міністерств, відомств  та президії національних академій наук, яким  виділено відповідна кількість стипендій. Розподіл  стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених науковим установам, організаціям і вищим навчальним закладам затверджується президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.  

Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 вересня, про що не пізніше, ніж за три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і вищі навчальні заклади.

Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення стипендій відбувається на засіданнях колегій міністерств, відомств і президій національних академій наук України.

3. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями міністерств, відомств та президіями національних академій наук України створюються стипендіальні комісії, які здійснюють експертну оцінку наукових досягнень претендентів та таємним голосуванням приймають проект  рішення про призначення стипендій.

4. Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюють за місцем їхньої основної роботи /навчання/ учені /науково-технічні/ ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств, відомств та галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого.  Вік претендентів не повинен перевищувати 35 років на час подання   документів до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням - за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

5. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за підпорядкуванням до колегії міністерства, відомства чи президії національної академії наук у двох примірниках такі документи:

5.1. Лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення.

Лист-подання друкується на бланку організації (установи), яка представляє стипендіата і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

5.2. Витяг з протоколу засідання вченої /науково-технічної/ ради про висунення кандидата на здобуття, стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою.

5.3. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює /навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання /час присудження/, повна домашня та службова адреси, телефони.

5.4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації.  Копії найважливіших /не більше 3-х/ праць за час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту/;

5.5. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого.

Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки написи:

на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України;

назва міністерства, відомства чи національної академії наук України;

повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати;

 

Крім того, починаючи з 2013 року,  кожному  претенденту необхідно надати Згоду на збір та обробку персональних даних.

ЗГОДА

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата в стипендіати.6. Після конкурсного розгляду колегії міністерств і відомств та президій  національних академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 вересня/ передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки наступні документи:

а/ лист-подання, у  якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій. Обов'язково вказується кількість учасників конкурсу, критерії оцінки претендентів, рекомендованих для призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо збільшення /зменшення/ у подальшому кількості стипендій, передбачених розподілом міністерству, відомству чи  національній академії наук;

б/ постанову колегії міністерства, відомства чи президії  національної академії наук України про рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. У додатку до постанови вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кожного кандидата, дата  народження, вчена ступінь, посада кандидата, повна назва організації де він працює та банківські реквізити для перерахування стипендії;

в/ перший примірник документів, указаних у пункті 5 цих "Умов", на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

7. При досягненні стипендіатом 35 років Комітетом припиняється перерахування стипендії на підставі подання організації, де працює стипендіат, погодженим з  вищестоящою організацією.