Ви є тут

Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок


Номер роботи - P 50 НАГОРОДЖЕНА

Р50

Автори:

Пиріг Л.А., Майданник В.Г., Никула Т.Д., Колесник М.О.,

Дядик О.І., Семидоцька Ж.Д., Багдасарова І.В.

 

Представлена Державною установою "Інститут нефрології АМН України".

 

Разработка и внедрение системы методов диагностики, профилактики и лечения болезней почек

Авторы: Пыриг Л.А., Майданник В.Г., Никула Т.Д., Колесник Н.А., Дядик А.И., Семидоцькая Ж.Д., Багдасарова И.В.

Development and introduction of system of methods of diagnostics, preventive maintenance and treatment of illnesses of kidneys

Authors: Pirig L.A., Maydannik V.G., Nykula T.D., Kolesnik N.A., Djadik A.I., Semidotskaja Z.D., Bagdasarova I.V.

 

Прогресуюче збільшення кількості хворих з патологією нирок вимагає вжиття невідкладних заходів. Авторами на основі фундаментальних досліджень розроблено систему методів ранньої діагностики, ефективної профілактики та лікування захворювання нирок.  Детально вивчено епідеміологію захворювань нирок серед дорослого і дитячого населення різних регіонів України та створено регіональні і національний реєстри хворих з хронічною хворобою нирок, який включено до Європейського  реєстру. Реєстр став основою розробки оптимальної організаційної моделі надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дітям і дорослим.

Детально вивчено етіологічну структуру, фактори ризику та механізми розвитку мікробно-запальних захворювань сечової системи у дорослих і дітей. Розроблено принципово нові методи та критерії діагностики пієлонефриту, що дозволило запропонувати і затвердити його клінічну класифікацію та розробити алгоритми антибактеріальної терапії і протирецидивної профілактики пієлонефриту у дітей і дорослих. 

Опрацьовано систему методів діагностики, визначено особливості перебігу і прогресування хронічної ниркової недостатності, розроблено способи корекції метаболічних і гемодинамічних порушень при хронічній хворобі нирок.

Впровадження нових методів діагностики та високоефективних технологій профілактики і лікування хвороб нирок дало можливість знизити летальність,  частоту хронізації та реінфекцій захворювань нирок, зменшити швидкість прогресування хронічної ниркової недостатності, подовжити додіалізний  період, а також значно поліпшити якість життя хворих. 

Обґрунтований обсяг діагностичних і лікувальних заходів для дітей і дорослих із захворюваннями нирок та сечових шляхів в залежності від етапу медичної допомоги став основою схваленої Кабінетом Міністрів України концепції державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2008-2012 роки.

Основні наукові результати досліджень викладено у 38 монографіях, 46 методичних рекомендаціях,  1400 статях, захищено 64 авторськими свідоцтвами та патентами. За матеріалами роботи захищено 14 докторських та 87 кандидатських дисертацій.