Ви є тут

Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних


Номер роботи - P 32 ПОДАНА

 Р32

Автори:

Мокін В.Б., Боцула М.П., Горячев Г.В., Мокін Б.І.,
Антоненко В.Є., Бабич М.Я., Дезірон О.В.

 

Разработка и внедрение систем комплексного экологического контроля и управления на основе технологии пространственно-ориентированного представления данных

Авторы: Мокин В. Б., Боцула М. П., Горячев Г. В. Мокин Б. И.,
Антоненко В. Е., Бабич Н. Я., Дезирон А. В.

Development and introduction of the integrated environment control and management systems on the basis of spatial oriented data presentation technology

Authors:  Mokin V., Botsula M., Horyachev H., Mokin B., Antonenko V., Babich M., Deziron O. 

 

Розроблено та впроваджено у підрозділах Держводгоспу та Мінприроди України комплекс систем управління водними ресурсами басейнів великих та середніх річок України (Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Прип’ять, Тиса, Кальміус). Системи для транскордонних річок (Дністер, Сіверський Донець, Прип’ять, Тиса) створено в рамках міжнародних проектів екологічних програм ООН. Розроблено єдину автоматизовану систему Державної екологічної інспекції та спеціальних підрозділів Мінприроди України з отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування, яка впроваджена в АР Крим, областях та великих містах України.

Системи використовують розроблену технологію просторово-орієнтованого представлення даних, яка передбачає побудову просторово-орієнтованих моделей джерел забруднення в комплексі з моделями складових довкілля, на які вони впливають, та розробку методів, алгоритмів та програм для їх автоматизованої ідентифікації за даними моніторингу стану вод, ґрунту, атмосферного повітря, викидів, скидів та відходів; чітке визначення просторових відношень між елементами моделей та логічні зв’язки між даними про них, що дозволяє проводити їх детальний аналіз, визначати як причини, так і наслідки зміни стану довкілля; розробку комплексу моделей та алгоритмів, які дозволяють швидко будувати та оновлювати такі системи.

Системи інтегрують наявну екологічну інформацію, дозволяють виявляти тенденції та причини змін стану довкілля, способи зниження антропогенного навантаження на довкілля, порушення вимог екологічної безпеки, виробляти оптимальні рішення з інтегрованого управління станом довкілля.

Результати досліджень опубліковано у 3 монографіях, 70 наукових статтях, 9 методичних посібниках, зареєстровано права на 24 авторські комп’ютерні програми та бази даних.