Ви є тут

Природні техногенно трансформовані екосистеми України: відновлення біотичного потенціалу, родючості та рекультивація ґрунтів


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Представлено Полтавською державною аграрною академією.

Автори:
1. ПИСАРЕНКО Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, перший проректор Полтавської державної аграрної академії;
2. МИЛОВАНОВ Євген Володимирович – президент Федерації органічного руху України;
3. МАЛЬЦЕВА Ірина Андріївна – доктор біологічних наук, перший проректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
4. ПАХОМОВ Олександр Євгенійович – доктор біологічних наук, завідувач кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
5. КУНАХ Ольга Миколаївна – доктор біологічних наук, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
6. ЖУКОВ Олександр Вікторович – доктор біологічних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
7. БРИГАДИРЕНКО Віктор Васильович – кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
8. ГАССО Віктор Якович – кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Метою роботи є розроблення  принципів та методів відновлення біотичного потенціалу природних та техногенно трансформованих екосистем України як наукової основи охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, відновлення родючості ґрунтів за умов інтенсивного сільськогосподарського виробництва та рекультивації земель.

 Встановлено просторові патерни живих організмів на рекультивованих техноземах та розроблено алгоритм опису просторової варіабельності точкових об'єктів і перевірки гіпотез про характер причинно-наслідкових зв'язків, які її генерують. Створено систему екогеографічних предикторів екологічної ніші живих організмів на ландшафтному рівні, показано співвідношення теорії екологічної ніші та теорії нейтральності для пояснення організації угруповань організмів. Розроблено технологію оцінювання просторової варіабельності угруповань ґрунтової мезофауни та обґрунтовано біоіндикатори якості та негативних властивостей агроземів.

Науково обґрунтовано методичні підходи для визначення та оцінювання просторового варіювання популяцій живих організмів на рівні біогеоценозу, обґрунтовано систему екогеографічних показників на основі даних дистанційного зондування Землі як маркерів екологічної ніші на ландшафтному рівні.

Екологізація агропромислового виробництва забезпечило зростання внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів до рівня 33 млн.євро. експорт органічної продукції у 2018 р. становив 104 млн.євро.

 

Кількість публікацій: 95, в т.ч. 17 монографій, 78 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 304/6, Scopus – 699/10, Google Scholar – 6647/19.