Ви є тут

Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість)


Номер роботи - P 5 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р5

Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість)

Камінський А.О., Зозуля В.В,

Назаренко В.М.

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка

НАН України

Роботу, що складається з 3 монографій і 30 наукових статей, опублікованих протягом 1990–2006 років, присвячено актуальним проблемам сучасної механіки руйнування – комплексному дослідженню принципово нових механізмів руйнування пружних, в’язкопружних, пружнопластичних тіл із врахуванням при цьому анізотропії матеріалу, початкових напружень, динамічності навантажень. Цим проблемам належить особливе місце серед наукових напрямків в механіці руйнування внаслідок їх актуальності для фундаментальних досліджень в багатьох галузях природознавства і при розв’язанні різних технічних проблем.

В монографіях і статтях авторів роботи дано постановку нових нетрадиційних задач механіки руйнування матеріалів і елементів конструкцій, розроблено ефективні аналітичні і числові методи їх розв’язання, запропоновано методи експериментального дослідження процесів руйнування, подано результати розв’язання конкретних задач, аналіз яких виявив нові характерні механічні ефекти. В роботі узагальнено результати наукових досліджень з нетрадиційних напрямків в механіці руйнування, що стосуються вивчення нових механізмів руйнування, які не можна описати на основі відомих концепцій руйнування, формулювання нових критеріїв руйнування, дослідження окремих задач для матеріалів та елементів конструкцій з тріщинами стосовно вивчення нових механізмів руйнування з використанням відповідних спеціально сформульованих критеріїв руйнування.

Наукові результати, узагальнені в роботі, є істотним внеском у розвиток вітчизняної науки, причому значна їх частина увійшла до учбових видань і довідників, виданих в Україні та за кордоном. Деякі з наукових результатів роботи впроваджені в інженерну практику провідних конструкторських бюро і підприємств нашої країни.

Робота не має аналогів в світові літературі і є фундаментальною науковою працею і є значним досягненням у вітчизняній та світовій науковій літературі як важлива спроба узагальнення і розвитку досліджень з некласичних проблем механіки руйнування.

Результати роботи отримали широке визнання наукової громадськості.