Ви є тут

Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Автори:

Гноєвий В.І., Головко В.О.., Кандиба В.М., Трішин О.К., Гноєвий І.В., Кисличенко В.С.

 

Представлена Харківською державною зооветеринарною академією

Розроблено наукові засади та методологію створення повноцінної, стабільної кормової бази на основі підвищення ефективності використання ґрунтово-кліматичних  умов України шляхом застосування пріоритетних кормових культур і кормів за умови економії енергії, людської праці і коштів та охорони навколишнього середовища.

Науково обгрунтовано ключове значення оптимізації концентрації обмінної енергії в одиниці сухої речовини кормів раціонів як головного чинника величини коефіцієнтів перетравності поживних речовин кормів в організмі тварин, виходу обмінної енергії від валової, ефективності використання обмінної енергії на підтримання життя, синтез білка і жиру продукції, загальної потреби тварин в енергії та акцентовано необхідність диференціювання норм енергетичного живлення худоби в залежності від концентрації обмінної енергії в сухій речовині раціонів тварин.

Економічний ефект від впровадження розробленої, апробованої і рекомендованої виробництву системи кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів із застосуванням розроблених авторами новітніх норм складав (на прикладі ДПДГ ,,Кутузівка”): збільшення поголів’я корів за 1999-2006 роки з 904 голів до 1050, або на 16,2 %, підвищення продуктивності корів за цей період з 3653 кг до 5183 кг, або на 59,7 % за рентабельності його виробництва у межах 50 %.

У складних умовах реформування виробничих і соціальних умов господарювання, переходу до ринкових відносин у агропромисловому виробництві забезпечено нарощування обсягів виробництва біологічно чистої тваринницької продукції за економії енергоресурсів.

Кількість публікацій: 240, в т.ч. 15 монографій,39 рекомендацій виробництву,  186  статті  у реферованих журналах.Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 патентами. З

За даною тематикою захищено  докторська  та 5 кандидатських дисертацій.