Ви є тут

Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах


Номер роботи - П 3 НАГОРОДЖЕНА

П3

Автори:

Терещенко Ю.М., Бойко Л.Г., Волянська Л.Г.,

Дмитрієв С.О., Панін В.В.

 

1. Газотурбінні двигуни літальних апаратів.-К.: Вища шк., 2000.- 319 c.;

2. Теорія теплових двигунів.-К.: Вища шк., 2001.- 38с.;

3. Теорія авіаційних газотурбінних двигунів.-К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005.-500с.

 

           Представлений Міністерством освіти і науки України.

Комплекс учебников:

по теории авиационных газотурбинных двигателей в 3-ох книгах

Авторы: Терещенко Ю.М., Бойко Л.Г., Волянская Л.Г., Дмитриев С.А., Панин В.В.

Complex of textbooks:

а set of aviation gas turbine engines theory in 3 books

Authors: Tereshenko J.M., Boyko L.G., Volianska L.G., Dmitriev S.O., Panin V.V.

 

Загальний тираж підручників складає 2 300 примірників.

 

Комплекс підручників підготовлено провідними фахівцями Національного авіаційного університету, Національного аерокосмічного університету "ХАІ", Національної академії оборони України і Київського авіаційного технікуму.

У підручниках вперше у систематизованому вигляді теорію авіаційних двигунів викладено з урахуванням пи­тань інтеграції параметрів і характеристик авіаційної сило­вої установки та літального апарата. Класична теорія авіа­ційних газотурбінних двигунів, яка ґрунтується на основ­них положеннях механіки, термодинаміки та газодинаміки, доповнена методами математичного моделювання, що за­стосовуються при аеродинамічному проектуванні газоту­рбінних двигунів та діагностуванні їхнього технічного ста­ну в процесі експлуатації літальних апаратів.

У підручниках використано результати наукових досліджень  та враховано сучасні досягнення в авіа­ційній галузі. Це принципово відрізняє підручники комплексу від всіх попередніх видань у даній галузі знань як в Україні, так і за її межами.

У комплексі підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів знайшла своє відображення в адаптованому вигляді концепція багаторівневої підготовки фахівців, яка прийнята в системі європейського освітнього простору. З метою забезпечення навчання іноземних студентів, а також перепідготовки фахівців іноземних держав за напрямом "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" здійснено видання підручника "Теорія авіаційних газотурбінних двигунів" російською мовою, та  його електронна версія, що відповідає стандартам ICAO.

Книги широко застосовуються в навчальному процесі у вищих навчальних закладах авіаційного профілю як в Україні, так і за її межами, а також фахівцями, які працюють у галузі створення та експлуатації авіаційної техніки.