Ви є тут

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, що становлять державну таємницю, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

____________________________________________________________

 

Інструкція

про порядок висунення та оформлення документів робіт, що становлять державну таємницю,  які подаються для участі у конкурсі зі здобуття  Державних премій України в галузі науки і техніки

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки  (далі – Комітет) приймає роботи, що становлять державну таємницю, які висуваються для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) щорічно до 1 квітня.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за роботи, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони.

1.2. Щорічно присуджується до чотирьох Державних премій за роботи, що становлять державну таємницю.

1.3. Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не провадиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

1.4. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи (далі – претендент), так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним.

Не допускається включення до складу колективу претендентів, робота якого висувається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття Державної премії за іншу роботу.

1.5. Висування робіт та прийняття будь яких рішень щодо робіт, які становлять державну таємницю, та осіб, які виконували відповідну роботу, здійснюється із дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

1.6. До розгляду не приймаються роботи до освоєння їх у виробництві та які вже двічі брали учать у конкурсі зі здобуття Державної премії.

 

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ

2.1. Висування робіт, що становлять державну таємницю  для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи(далі – організація), за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 2.2. Висунення осіб до складу колективу претендентів здійснюється за місцем їх роботи вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами організацій  шляхом таємного голосування.

У разі відсутності вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради в організації підставою для включення особи до складу претендентів є подання з місця основної роботи за підписом керівника організації.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу претендентів приймається в організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії, таємним голосуванням за кожного претендента окремо, в т.ч. представників від інших організацій (на підставі результатів таємного голосування за місцем їх основної роботи), або за поданням керівника організації. Претенденти не беруть участі в таємному голосуванні.

Рішення щодо претендента, який висувається на здобуття Державної премії посмертно приймає організація, яка висуває роботу.

Примітка: Протокол висунення роботи з її остаточним складом претендентів та протоколи і подання про висунення осіб за місцем їх основної роботи представляються до Комітету.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ  І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

До Комітету  подаються в одному примірнику:

1. документи представлення роботи – том 1 частина 1;

2. документи висунення роботи – том 1 частина 2;

3. опис роботи – том 2;

4. додаткові матеріали до опису роботи.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

3.1.1. Документи – том 1 і опис роботи – том 2, подаються у паперовому вигляді: формат аркушів А4 (297х210мм), текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14, через 1-1,15 міжрядкового інтервалу.

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка висунула роботу на премію.

3.1.2. На обкладинці кожного тому вказуються:

– повна назва організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі;

– назва роботи;

– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.

 (зразок 1)

3.1.3. На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.4. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

 

3.2. ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ – том 1 частина 1

3.2.1. Лист-подання, у якому вказується назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий ефект, прізвище, ім'я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка висуває роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу виконавців, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

3.2.2. Додаток до листаподання, в якому вказуються:

–   комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);

– назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна бути  повернута робота після її розгляду в Комітеті;

– прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи  за вимогою представників Комітету (як правило, один із претендентів).

(зразок 2)

3.2.3. Анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок)

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, назва організації, яка висунула роботу. Список  виконавців роботи (претендентів)  у якому необхідно зазначити: прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання кожного виконавця, точну назву посади, яку він обіймає (відповідно до наказу про призначення на посаду).

Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи. Кількість публікацій за роботою:  кількість монографій (у т.ч. з грифом секретності), кількість наукових статей (у т.ч. з грифом секретності), діючих патентів України на винахід, міжнародних патентів.

(зразок 6)

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 20 сторінок), підписаний всіма претендентами.  Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи.  Науково-технічні (прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування.  Вказується ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі та інша інформація, яка характеризує роботу. Кількість публікацій, які увійшли до роботи:  кількість монографій (у т.ч. з грифом секретності), кількість наукових статей (у т.ч. з грифом секретності), патентів України на винахід, міжнародних патентів. Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій. 

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього висування.

3.2.5. Експертний висновок державного експерта з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю в документах і матеріалах  висунутої роботи.

 

3.2.6. Згода  на  збір  та  обробку персональних даних кожного претендента.

ЗГОДА

Документи представлення, як правило, не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю, та службової інформації. У разі коли документи представлення містять відомості, що становлять державну таємницю, вони відповідно оформлюються.

 

3.3. ДОКУМЕНТИ  ВИСУНЕННЯ – том 1 частина 2

3.3.1. Реферат роботи (п.3.2.4.).

3.3.2. Протокол(и) або витяг із протоколу(ів) засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації, подання стосовно включення особи (осіб) до складу колективу виконавців роботи. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх виконавців, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного виконавця окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

(зразок 4)

3.3.3. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок в подану роботу.  Наводяться основні наукові, науково-технічні (прикладні результати)   наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які увійшли в зазначену роботу. Розроблення технічних умов та завдань, нові наукові результати досліджень та їх впровадження тощо.  Загальна кількість опублікованих претендентом монографій (у т.ч. з грифом секретності), кількість наукових статей  (у т.ч. з грифом секретності). Кількість отриманих (діючих) патентів України на винахід та міжнародних патентів.  

Довідка підписується керівником організації та претендентом, скріплюється печаткою.

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації.

3.3.4. Відомості про претендента:

– прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

– дата народження;

– освіта;

– спеціальність;

– науковий ступінь;

– академічне звання;

– вчене звання;

– посада;

– місце основної роботи;

– службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

– домашня адреса та  телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюється печаткою. Вказується дата заповнення.

 (зразок 5)

 Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо висунуто особу, яка пішла з життя, у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

Матеріали тому1 частини 2 повинні бути переплетені.

 

3.4. ОПИС РОБОТИ – том 2

 Опис роботи  – викладається її зміст.  Науково-технічні (прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, процеси, пристрої, технології, системи, ведені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені. Вказується науково-технічний рівень дослідження, ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення в забезпеченні національної безпеки та оборони, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном, які використані в роботі  та  інша інформація,  яка детально характеризує роботу, досягнутий ефект та інші техніко-економічні показники. Копії патентів (перша сторінка), які відносяться до роботи; копії документів про випробування і впровадження роботи, довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи. Довідка підписується керівником організації, де здійснено це впровадження.

Приводиться перелік публікацій і патентів даної роботи.

Обсяг матеріалів тому 2 не повинен перевищувати 250 аркушів, примірник  повинен бути переплетений.

 

3.5.  ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ОПИСУ РОБОТИ.

До  додаткових матеріалів включаються: схеми, карти, фотографії тощо. Додаткові матеріали  можуть бути  включені до тому 2 (в межах 250 аркушів).

Якщо відомості, що становлять державну таємницю, складають незначну частину роботи, то її слід представляти згідно Інструкції про порядок висунення та  оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки із додатком, який має відповідний гриф секретності і відповідно оформлений.

Після розгляду в Комітеті робота повертається в організацію, яка її висунула.

 

* * *

Інструкцію про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, що становлять державну таємницю розроблено згідно з Положенням про Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженим Указом Президента України від 31 травня 2016 року №230/2016.

Інструкцію затверджено постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 червня 2016 року №3.