Ви є тут

Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року

Творчі здобутки українських учених, огляд яких представлено в цій публікації,

ілюструють великий потенціал вітчизняної науки, який має служити

подоланню кризових явищ і подальшому розвиткові нашої держави.

 

 

Державна премія України в галузі науки і техніки – найвища відзнака досягнень вчених і фахівців в незалежній Україні.  

Практично п'ятдесятирічна  історія Державної премії стала частиною історії української науки.  Державна премія витримала випробування часом і утвердилась як справді найвища нагорода у науковій сфері.

Українські вчені досягають високих, нерідко безпрецедентних, результатів саме за тими науково-технологічними напрямками, які будуть найбільше затребувані економікою завтра. Новітні технології, які з'являються сьогодні, – це нові можливості для економічного зростання на наступні щонайменше 50 років.

Яскравим прикладом  впровадження передової наукової думки у виробництво  слугують роботи, які розглядались Комітетом.

 

У 2017 році Секретаріатом Комітету на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки до розгляду було прийнято 40 робіт, в т.ч. 33 роботи, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації, 5 підручників та 2 роботи, що становлять державну таємницю.

 Переважну більшість робіт висунуто вченими радами вищих навчальних закладів України (42%) та організаціями, підпорядкованими Національній академії наук України (27%).

 

 

Розподіл робіт за підпорядкуванням

 

 

Регіони України, з яких подано роботи (кількість робіт)Розподіл робіт за спеціалізованими секціями Комітету.

 

Для ретельного розгляду поданих робіт організовано і проведено  понад 100 наукових і науково-технічних експертиз матеріалів цих робіт. Організовано і проведено 29 засідань спеціалізованих секцій, 5 засідань президії Комітету та 2 засідання  пленуму Комітету.

Відбулося широке громадське обговорення 21 роботи, що брали  участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, в тому числі, на засіданнях вчених та науково-технічних рад наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств та організацій.  До Комітету надійшло близько 500 відгуків від установ і організацій та відомих вчених і фахівців (з них - 77 закордонні). Крім того, в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Комітету стосовно конкурсних робіт залишили свої коментарі  понад 1000  вчених і фахівців (з них - 134 зарубіжні).

На засіданні пленуму Комітету 11 грудня 2017 року після обговорення доповідей голів спеціалізованих секцій про роботи, які приймають участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року, шляхом таємного голосування Комітет прийняв  рішення (не менш як трьома четвертими голосів присутніх на засіданні) щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.

 

За поданням Комітету указами Президента України від 21 травня 2018 року  присуджено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки,  у тому числі за  одну роботу, що становить державну таємницю.

Лауреатами  Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року є 109 осіб,  78 докторів наук (з них 5 академіків НАН України, 11 членів-кореспондентів НАН України) та 20 кандидатів наук.

 

 

Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи". Авторами  (чл.-к. Харченко В.В., д.ф.-м.н. Гачкевич О.Р., д.т.н. Попович В.С., д.ф.-м.н. Терлецький Р.Ф., д.ф.-м.н. Ясінський А.В., д.т.н. Чирков О.Ю., д.т.н. Махненко О.В., д.ф.-м.н. Лобода В.В.) створено нові моделі механіки зв'язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку, дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних та радіаційних полів у структурно-неоднорідних конструктивних та функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих.  Результати роботи використано для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, оптимізації за різними критеріями технологій обробок з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії.

Відзначено роботу фізиків "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур".  Авторами (чл.-к.,Кучмій С.Я., д.ф.-м.н. Носич О.Й., д.ф.-м.н. Ажнюк Ю.М., д.ф.-м.н. Гомоннай О.В., д.х.н. Строюк О.Л., д.ф.-м.н. Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н. Юхимчук В.О., к.ф.-м.н. Джаган В.М.) знайдено та вивчено явище гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок (КТ), яке принципово впливає на їх фізичні властивості. Теоретично та експериментально встановлено особливості ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах, сформованих ансамблями різних типів нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і КТ. Це важливо при розробці прикладних структур наноелектроніки. Пріоритетними в світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів довільної форми.

Метою роботи "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки" є забезпечення подовженого ресурсу літаків шляхом створення нових конструкційних матеріалів, а також технологій їх з’єднання, оброблення та мінімізації впливу експлуатаційної деградації і пошкодження матеріалів.

 Відзначено зусилля авторів (чл.-к. Сокол Є.І., к.т.н. Царюк А.К., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М.) за "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України"На основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.  Запропоновано і реалізовано конструкцію нової проточної частини гідротурбіни, що поєднує високі характеристики енергокавітацій як в насосному, так і в турбінному режимах. Реалізовано оригінальну конструкцію гідрозатвору.

Роботу "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" авторського колективу(д.т.н. Зарубін Ю.О., д.т.н. Дорошенко В.М., к.т.н., Стогній О.В.,  к.т.н. Гришаненко В.П., к.геол.н. Прокопів В.Й., д.т.н. Бойко В.С., д.т.н., Мойсишин В.М.,  Гунда М.В.)  присвячено вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів. Удосконалено технологію буріння горизонтальних свердловин за рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи. Обґрунтовано проектні технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів вуглеводнів. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу в Україні та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для паливозабезпечення економіки України.

 Премійовано роботу "Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії"Авторами (д.б.н. Головенко М.Я., д.х.н. Павловський В.І., д.б.н. Карасьова Т.Л., д.м.н. Нікітін Є.В., д.х.н. Єгорова А.В., к.х.н. Редер А.С., к.х.н. Стельмах І.Б., к.х.н. Позігун Д.В.) запатентовано та введено в обіг препарати під власного назвою, право на виробництво, реалізацію та застосування яких захищено законодавством України. Партнерство між НАН України та ТДВ "ІНТЕРХІМ" дозволило організувати промислове виробництво субстанцій та готових лікарських засобів відповідно до Європейських стандартів належної виробничої практики (GМР). Феназепам, гідазепам, аміксин включені до Державного формуляру лікарських засобів. Препарати використовуються в широкій медичній практиці та як штатний засіб медичної допомоги для силових структур.

Авторами (чл.-к. Осадчий В.І., чл.-к. Корнілович Б.Ю., чл.-к. Никифорович Є.І.,  д.г.н. Хільчевський В.К.,  д.б.н. Протасов О.О., д.х.н. Линник П.М., д.б.н.,Щербак В.І., к.г.н. Набиванець Ю.Б.) в роботі "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем Україниобґрунтовано нові прогресивні принципи та методи оцінювання, прогнозування та оптимізації стану водних екосистем України. Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази для оцінки якості поверхневих вод і водних екосистем та здійснено системні гідрохімічні дослідження, у т.ч. термодинамічне моделювання хімічного складу поверхневих вод, аналіз джерел надходження, співіснуючих форм елементів і процесів самоочищення водних екосистем. Розроблено принципи та методологічні засади оцінки і контролю біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності – від водних об’єктів природно-заповідного фонду, антропогенно порушених водойм і водотоків до техноекосистем. Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", web-базовану екологічну базу даних міжнародного басейну Дніпра.

Метою роботи "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття" авторського колективу (д.т.н. Щербань В.Ю., д.т.н. Піпа Б.Ф., д.т.н. Чабан В.В., д.т.н. Щербань Ю.Ю., д.т.н. Каплун В.В., д.т.н. Здоренко В.Г., д.е.н. Чубукова О.Ю.) є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей.

Державна премія - це закономірний результат плідної роботи колективу кардіохірургів  (д.м.н. Кравченко І.М., д.м.н. Попов В.В., д.м.н. Захарова В.П., д.м.н. Ємець І.М., д.м.н. Руденко Н.М., д.м.н. Фуркало С.М., к.м.н. Кравченко В.І., к.м.н. Романюк О.М.)  із провідних інститутів України, який досяг вражаючих результатів в Хірургічному лікуванні патології грудної аорти, завдяки чому отримали визнання серед фахівців у світі та достойно представлені на міжнародних форумах. Хірургічна робота включає сучасні методи дослідження етіопатогенезу даної патології, в тому числі використання генетичних (цитогенетичних, молекулярно-цитогенетичних – FISH, біохімічних) методів. Авторами використано сучасний принцип мультидисциплінарного підходу у веденні пацієнтів із вродженими вадами серця. Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.

В роботі "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" авторами (д.м.н. Литвиненко О.О., д.м.н. Сандомирський Б.П., д.м.н. Корпан М.М., д.м.н. Сушко В.О., д.м.н. Худецький І.Ю., д.м.н. Красносельський М.В., Лещенко В.М.) вперше в світовій практиці розроблені методи кріохірургічного лікування злоякісних новоутворень печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, великого соска дванадцятипалої кишки, шлунку, коло-ректального раку. Для забезпечення ефективного гемостазу в ході виконання онкологічних операцій та при необхідності санації інфекційно ускладнених ран, авторами поєднані можливості кріохірургії та безконтактної конвекційної – інфрачервоної дії. Поряд з інноваційною кріогенною технологією вперше у світі розроблено теоретичні аспекти кріохірургії, суть яких полягає у багато- фазовій дії низьких температур та високотемпературних конвекційно-інфрачервоних потоків на біологічні тканини та в утворенні різних зон кріодеструкції. Світовим визнанням інноваційних розробок в галузі кріохірургії є факт проведення показових кріохірургічних оперативних втручань авторами в закордонних хірургічних клініках

Шеститомна „Шевченківська енциклопедія є важливим етапом для української гуманітарної науки, своєрідним підсумком шевченкознавчих досліджень. Жанр персональної енциклопедії нині не є популярним, бо вимагає величезних зусиль, часу і злагодженої праці наукового колективуза першоджерелами у бібліотеках.Авторами (ак. Дзюба І.М., д.ф.н. Бородін В.С., к.ф.н. Боронь О.В., д.ф.н.Смілянська В.Л., к.ф.н. Харчук Р.Б., к.ф.н. Чамата Н.П., к. мистецтвозн. Юр М.В.)на основі тривалих спостережень і пошуків проаналізовано всю літературну й образотворчу спадщину Шевченка, детально висвітлено його біографію, місця перебування, оточення, побут, історію вшанування пам’яті Шевченка, інтерпретації його творчості, зв’язки з українською і зарубіжними літературами та мистецтвом. Авторами створено дієвий довідково-інформаційний культурологічний веб-ресурс, який суттєво інтенсифікує вивчення спадщини Шевченка та її літературно-мистецьку інтерпретацію. 

Персональна енциклопедія завжди презентує образ епохи і служить важливим джерелом перевіреної інформації

Присудження Державної премії  роботі "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес"   свідчить про визнання і державну підтримку тих посилань, які заявлені авторами  (ак. Попович М.В., ак. Губерський Л.В., ак.Бакіров В.С., чл.-к. Андрущенко В.П., чл.-к Рафальський О.О., д.філос.н. Пролеєв С.В., д.філос.н. Гардашук Т.В., д.філос.н.  Ільїн В.В).   Авторами концептуально визначені оптимальні сценарії процесу входження України в систему європейських цінностей, сформовані методи і намічені шляхи імплементації соціально-політичних інститутів та державних структур України в інституції західної цивілізації.

"Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації" визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання.   Розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації.

Секретаріат Комітету.

Поділитися: